Visualization

Click to Select

Tenders: 2.9 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych
€ 21,564
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo”
Dostawa aparatury badawczej do zautomatyzowanego pomiaru własności mechanicznych próbek materiału
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu zamojskiego 2019/2020
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn.
Zagospodarowanie odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w tym zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zebranych, odebranych przez Przewoźnika, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych.
€ 119,925

Page: 1 of 286,976 - Entries: 2.9 Million

Entries per Page