Więcej na temat Opentender

Około 15% produktu krajowego brutto UE jest wydatkowane na zamówienia publiczne produktów i usług, natomiast według niektórych ocen korupcja zwiększa koszt zamówień państwowych na 20-25%. Jest to nawet bardziej zatrważające, że korupcja w zamówieniach publicznych zagraża szeroko popieranym celom publicznym, naprzykład, takim jak budowa dróg, dobrej jakości budynków szkół czy zapewnienie terminowego dostarczania leków.

Zapewnienie wszystkim zainteresowanym kompleksowych informacji o zamówieniach publicznych bezpłatnie w łatwym do wykorzystania formacie powinno zwiększyć przejrzystość rynku, obniżyć koszty transakcji i ułatwić rozliczalność rządu. W związku z tym powstała opentender.eu, centralna, publiczna i otwarta platforma dotycząca zamówień publicznych, która przyczynia się do uzyskania korzystnego stosunku wartości do ceny w zamówieniach publicznych, a także zwiększa uczciwość całego sektora publicznego.

Czym jest Opentender?

Digiwhist

Projekt DIGIWHIST, finansowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020, skupia sześć europejskich instytutów badawczych, których celem jest wzmocnienie pozycji społeczeństwa w walce z korupcją w sektorze publicznym. Ten projekt jednocześnie powinien zwiększyć zaufanie do rządów i poprawić efektywność wydatków publicznych w całej Europie poprzez systematyczne gromadzenie, strukturyzowanie, analizę i rozpowszechnianie informacji na temat zamówień publicznych oraz mechanizmów zwiększających rozliczalność urzędników publicznych we wszystkich państwach UE i niektórych krajach sąsiadujących.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Wydział Socjologii w Cambridge wyróżnia się jako centrum doskonałości dla wybitnych prac w teorii społecznej oraz empirycznych badaniach socjologicznych. Socjologia w Cambridge jest również praktykowana i nauczana w interdyscyplinarnym kontekście, ze szczególnie silnymi powiązaniami z polityką, psychologią, antropologią, ekonomią i historią.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) to niemiecki oddział międzynarodowej sieci Open Knowledge Foundation (OKFN). Jest to niezależna organizacja non-profit założona w 2011 r., której celem jest promowanie otwartych danych i otwartych treści we wszystkich ich formach - w tym informacji publicznych, badań finansowanych ze środków publicznych i treści kulturowych należących do domeny publicznej. Jest międzynarodowym liderem w swojej dziedzinie i ma bogate doświadczenie w budowaniu narzędzi i społeczności wokół otwartego materiału. OKF DE to Think-and-Do Tank, który łączy wiedzę prawniczą i wiedzę techniczną, aby doradzać organom rządowym i innym organizacjom, udostępniać otwarte dane i pomagać potencjalnym użytkownikom w korzystaniu z otwartych danych w celu tworzenia innowacyjnych nowych produktów i usług. OKF DE pracuje nad technologiami, które umożliwiają większą przejrzystość w życiu publicznym i nowe obszary zaangażowania obywateli.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Założenie przez rząd Transparency Institute w 2015 r. było motywowane rosnącą potrzebą oraz możliwością przeprowadzenia niezależnych badań i rzecznictwa przeciwko korupcji, na rzecz transparentności i jakości rządów w Europie i poza nią. Instytut jest bezstronnym think tankiem niezależnym od rządów, partii politycznych lub grup interesu. Celem Instytutu jest systematyczne badanie przyczyn, cech i konsekwencji niskiej jakości rządów na podstawie podejścia interdyscyplinarnego opartego na polityce, ekonomii, prawie i informatyce. Instytut ma na celu pomoc obywatelom w rozliczaniu rządów poprzez publikowanie dużych zbiorów danych i solidnych analiz.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance przygotowuje wyjątkowych studentów na stanowiska kierownicze w rządzie, biznesie i społeczeństwie obywatelskim. Szkoła oferuje także doświadczonym specjalistom możliwość pogłębienia umiejętności z zakresu zarządzania publicznego. Renomowany międzynarodowy wydział posiadający doświadczenie w dziedzinie ekonomii, biznesu, prawa, nauk politycznych i społecznych przyjmuje interdyscyplinarne, zorientowane na politykę podejście do uczelnianego programu nauczania i badań.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab to czeska firma informatyczna specjalizująca się w wyszukiwaniu i przetwarzaniu danych. Od 2015 r. regularnie przetwarza dane z 30 różnych stron internetowych i systemów. Ściśle współpracuje z sektorem organizacji pozarządowych i prowadzi kilka głównych usług opendata, takich jak vsechnyzakazky.cz (baza danych o zamówieniach publicznych), politickefinance.cz (monitor finansowania partii politycznych).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime jest to wspólne centrum badawcze ds. zbrodni transnarodowych uczelni Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie oraz Uniwersytetu w Trento. Analizuje strategie zapobiegania i zwalczania przestępczości w oparciu o zintegrowane podejście (kryminologia, prawo, statystyka, ekonomia, rachunkowość sądowa). W szczególności Transcrime analizuje zjawiska przestępczości w zakresie przestępczości zorganizowanej, przestępczości finansowej, prania pieniędzy i korupcji.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime