Par „Opentender”

Aptuveni 15 % no ES iekšzemes kopprodukta katru gadu tiek izmantoti, lai iegādātos preces un pakalpojumus, un daži aprēķini norāda, ka korupcija palielina valdības līgumu izmaksas par 20‒25 %. Vēl vairāk satrauc tas, ka korupcija publiskajā iepirkumā skar tādus plaši atbalstītus valsts mērķus kā, piemēram, drošu lielceļu un augstas kvalitātes skolu ēku būvniecību vai savlaicīgu medicīnisko palīdzību.

Tiek sagaidīts, ka vispārīgas publisko iepirkumu informācijas sniegšana bez maksas visām ieinteresētajām personām ērti izmantojamā formātā palielinās tirgus pārredzamību, samazinās darījuma izmaksas un veicinās valdību atbildību. Šī iemesla dēļ tika izveidota opentender.eu, centrāla, publiski pieejama un atvērta iepirkumu platforma, lai veicinātu izmaksu lietderības sasniegšanu publisko iepirkumu jomā, kā arī palielinātu integritāti visā publiskajā sektorā.

Kas ir „Opentender”?

Digiwhist

„DIGIWHIST" ir ES programmas „Apvārsnis 2020” finansēts projekts, kas apvieno sešus Eiropas pētniecības institūtus ar mērķi dot iespēju sabiedrībai cīnīties ar korupciju publiskajā sektorā. Šis projekts vienlaikus palielinās arī sabiedrības uzticību valdībām un uzlabos publisko izdevumu efektivitāti Eiropas mērogā, pateicoties sistemātiskai ar publiskajiem iepirkumiem un tādiem mehānismiem saistītas informācijas vākšanai, strukturēšanai, analīzei un izplatīšanai, kuri palielina amatpersonu atbildību visā ES un vairākās tās kaimiņvalstīs.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Kembridžas Universitātes Socioloģijas fakultāte, pateicoties savam nozīmīgajam darbam sociālās teorijas un empīrisko socioloģijas pētījumu jomā, ir kļuvusi par vispāratzītu izcilības centru. Kembridžā socioloģija tiek praktizēta un pasniegta arī starpdisciplinārā kontekstā, īpašu uzmanību pievēršot tās saiknei ar politiku, psiholoģiju, antropoloģiju, ekonomiku un vēsturi.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Vācijas Brīvi pieejamo zināšanu fonds („OKF DE”) ir starptautiskā Brīvi pieejamo zināšanu fonda tīkla („OKFN”) Vācijas nodaļa. Tā ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2011. gadā un ir paredzēta visa veida brīvi pieejamu datu un satura veicināšanai – ieskaitot publisko informāciju, valsts finansētus pētījumus un vispārpieejamu kultūras saturu. Fonds ir starptautisks līderis šajā jomā, un tam ir plaša pieredze ar atklātiem materiāliem saistītu rīku un kopienu izveidē. „OKF DE” ir ideju un rīcības laboratorija, kurā apvienotas juridiskās zināšanas un tehniskā zinātība, lai sniegtu valdības iestādēm un citām organizācijām ieteikumus, kā publicēt atklātos datus, un palīdzētu iespējamiem atkārtotiem lietotājiem darboties ar atklātajiem datiem, lai izveidotu jaunus, inovatīvus produktus un pakalpojumus. „OKF DE” strādā pie tādu tehnoloģiju izveides, kuras nodrošina labāku publiskā sektora pārredzamību un jaunas iespējas pilsoņu līdzdalībai.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Valdības pārredzamības institūta fondu 2015. gadā motivēja pieaugošā nepieciešamība un iespēja veikt neatkarīgu pētījumu pārredzamības, Eiropas mēroga un plašāka mēroga korupcijas un pārvaldības kvalitātes jomā. Institūts ir bezpartejiska ideju laboratorija, kas nav atkarīga no valdībām, politiskajām partijām vai īpašām interešu grupām. Institūta uzdevums ir, izmantojot starpdisciplināru pieeju, kas balstīta uz politikas zinātni, ekonomiku, jurisprudenci un datu zinātni, sistemātiski pētīt zemas kvalitātes pārvaldības iemeslus, pazīmes un sekas. Institūta mērķis ir palīdzēt pilsoņiem pieprasīt valdības atbildību, izmantojot lielu datu kopu publicēšanu un robustu analīzi.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

„Hertie" Pārvaldības skolā ārkārtīgi izcili studenti tiek gatavoti vadošiem amatiem valdībā, uzņēmējdarbībā un pilsoniskās sabiedrības organizācijās. Šajā skolā arī pieredzējušiem profesionāļiem tiek piedāvāta iespēja padziļināt savas prasmes valsts pārvaldes jomā. Plaši pazīstami pasniedzēji no dažādām valstīm ar specializāciju ekonomikā, uzņēmējdarbībā, jurisprudencē, politikā un sociālajās zinātnēs mācību programmā un pētījumos izmanto starpdisciplināru un uz politiku vērstu pieeju.

Hertie School of Governance

Datlab

„Datlab” ir Čehijas IT uzņēmums, kas specializējas datu ieguves un apstrādes jomā. Kopš 2015. gada tas regulāri apstrādā datus no 30 dažādām tīmekļa vietnēm un sistēmām. Uzņēmums strādā, cieši sadarbojoties ar NVO sektoru, un sniedz dažus no lielākā apjoma atklāto datu pakalpojumiem, piemēram, vsechnyzakazky.cz (iepirkumu datubāze) un politickefinance.cz (politisko partiju finansēšanas uzraugs).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

„Transcrime” ir Milānas Svētās sirds katoļu universitātes un Trento Universitātes kopīgais pētniecības centrs pārrobežu noziedzības jomā. Tajā tiek analizētas noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijas, piemērojot integrētu pieeju (kriminoloģija, jurisprudence, statistika, ekonomika, tiesu grāmatvedība). Īpaša uzmanība „Transcrime” tiek pievērsta nozieguma kā fenomena analīzei organizētās noziedzības, finanšu noziegumu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un korupcijas jomā.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime