Opentenderist

Keskeltläbi 15% ELi sisemajanduse kogutoodangust kulutatakse igal aastal kaupade ja teenuste hankimisele, samas kui mõnede hinnangute kohaselt suurendab korruptsioon riigihankelepingute maksumust 20-25% ulatuses. On veelgi murettekitavam, et riigihangetes esinev korruptsioon seab ohtu laialdast toetust leidvad avalikud huvid, nagu näiteks turvaliste maanteede ehitus, kõrgetasemelised koolihooned või ravimite kiire kohaletoimetamine.

Tervikliku tasuta riigihanke teabe kasutajasõbralikus vormis pakkumine kõigile huvitatutele peaks eeldatavalt suurendama turu läbipaistvust, vähendama tehingukulusid ning hõlbustama valitsuse vastutust. Seega on opentender.eu - tsentraalne, avalik ja avatud hankeplatvorm - loodud aitamaks tõsta nii riigihangete rentaablust kui kogu avaliku sektori usaldusväärsust.

Kes on Opentender?

Digiwhist

DIGIWHIST, ELi Horisont 2020 poolt rahastatud projekt, toob kokku kuus Euroopa teadusasutust eesmärgiga suurendada ühiskonna mõjuvõimu võitluses avaliku sektori korruptsiooniga. ELi ja mõnede naaberriikide riigihanke teabe ning avalike teenistujate vastutust suurendavate meetmete alase informatsiooni süstemaatilise kogumise, struktureerimise, analüüsi ja levitamise teel aitab see projekt tugevdada usaldust valitsuste vastu ning samaaegselt parandada avaliku sektori kulutõhusust üle kogu Euroopa.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Cambridge'i Ülikooli sotsioloogia teaduskond kui sotsiaalteooria ja empiirilise sotsiaalse teadustöö tippkeskus on oma erakordse töö tõttu kõrgelt hinnatud. Cambridge'is ka praktiseeritakse ja õpetatakse sotsioloogiat interdistsiplinaarse lähenemise teel, millel on eriti tugevad sidemed poliitika, psühholoogia, antropoloogia, majanduse ning ajalooga.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Saksa Avatud Teadmiste Sihtasutus (Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE)) on rahvusvahelise Avatud Teadmiste Sihtasutuste Võrgustiku (Open Knowledge Foundation Network (OKFN)) Saksa osakond. See on 2011. aastal asutatud iseseisev mittetulunduslik organisatsioon, mis on pühendunud kõikides vormides avatud andmete ja avatud sisu edendamisele, kaasaarvatud avalik teave, riiklikult rahastatud teadustöö ning avalikus omanduses olev kultuuriinfo. Tegemist on oma valdkonna rahvusvahelise juhtfiguuriga, kes omab ulatuslikku kogemust avatud materjaliga seotud töövahendite ja kogukonna loomisel. OKF DE on mõtte- ja tegevuskoda, mis ühendab õigusekspertiisi ja tehnilise oskusteabe nõustamaks valitsusasutusi ja teisi organisatsioone avatud andmete avaldamisel ning aitamaks potentsiaalseid taaskasutajaid avatud teabel põhinevate uuenduslike uute toodete ja teenuste loomisel. OKF DE töötab välja tehnoloogiat, mis võimaldab suuremat avaliku elu läbipaistvust ning uusi väljundeid kodanike kaasamiseks.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Valitsuse Läbipaistvuse Instituudi (Government Transparency Institute) asutamine aastal 2015 oli motiveeritud kasvavast vajadusest ja võimalusest teha iseseisvat uurimis- ja toetustööd läbipaistvuse, korruptsiooni ning valitsemissektori kvaliteedi teemadel Euroopas ja kaugemalgi. Instituut on erapooletu mõttekoda, mis on valitsustest, erakondadest ja erihuvirühmadest sõltumatu. Instituudi eesmärk on uurida valitsemissektori madala kvaliteedi põhjuseid, omadusi ja tagajärgi interdistsiplinaarse lähenemise teel toetudes politoloogiale, majandusele, õigusele ja andmeteadusele. Läbi suurte andmekogude ja põhjaliku analüüsi avaldamise aitab Instituut kodanikel võtta valitsusi vastutusele.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance valmistab erakordseid üliõpilasi ette juhtivateks ametikohtadeks nii avaliku, era- kui ka kodanikuühiskonna sektoris. Samuti pakub see ülikool kogenud erialatöötajatele võimalust süvendada oma oskusi avaliku halduse valdkonnas. Tunnustatud rahvusvahelised kõrgharidustöötajad ekspertteadmistega majanduses, ettevõtluses, õigusteaduses, poliitikas ja sotsiaalteaduses lähenevad kooli õppe- ja teadustöö tegevuskavale interdistsiplinaarselt ning poliitilise suunitlusega.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab on Tšehhi IT firma, mis on spetsialiseerunud andmeloomele ja andmete töötlemisele. Alates 2015. aastast töötleb ta regulaarselt teavet 30-lt erinevalt veebilehelt ja süsteemilt. Ta teeb tihedat koostööd valitsusväliste organisatsioonide sektoriga ning pakub mõningaid olulisi avatud andmekogu teenuseid, nagu vsechnyzakazky.cz (hangete andmebaas) ja politickefinance.cz (erakondade rahastamise monitor).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime on Milano Università Cattolica del Sacro Cuore ja Trento Ülikooli ühine rahvusvahelise kuritegevuse uurimiskeskus. Seal analüüsitakse kuritegevuse ennetamise ja sellega võitlemise strateegiaid kasutades integreeritud lähenemisviisi (kriminoloogiast, õigusest, statistikast, majandusest ja kohtuekspertiisist). Eelkõige uurib Transcrime kuritegevuse avaldumisvorme organiseeritud kuritegevuse, finantskuritegevuse, rahapesu ning korruptsiooni valdkondades.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime