O platformě Opentender

Každý rok se v EU na zadávání zakázek na zboží a služby vynaloží přibližně 15 % hrubého domácího produktu a podle některých odhadů zvyšuje korupce cenu vládních zakázek o 20 až 25 %. Ještě více znepokojující je skutečnost, že korupce při zadávání veřejných zakázek ohrožuje i široce podporované veřejné zájmy, jako je např. stavba bezpečných dálnic, vysoce kvalitních školních budov či včasné doručení léků.

Předpokládá se, že díky bezplatnému poskytování komplexních informací o veřejných zakázkách ve snadno použitelném formátu všem zainteresovaným stranám dojde ke zvýšení transparentnosti trhu, snížení transakčních nákladů a zlepšení odpovědnosti vlády. Proto byla založena stránka opentender.eu – centrální, veřejná a otevřená platforma o veřejných zakázkách, jejímž cílem je dosáhnout příznivého poměru kvality vůči ceně ve veřejných soutěžích a zvýšit integritu napříč veřejným sektorem.

Kdo je Opentender?

Digiwhist

Projekt DIGIWHIST, financovaný z projektu EU Horizont 2020, zastřešuje šest evropských výzkumných institucí, jejichž cílem je podpořit společnost v boji proti korupci ve veřejném sektoru. Současně s tím dojde k posílení důvěry ve vlády a zvýšení efektivity veřejných výdajů napříč Evropou, a to prostřednictvím systematického sběru, strukturování, analýzy a rozšiřování informací o veřejných zadávacích řízeních a mechanismech. To dále povede k nárůstu odpovědnosti úředníků orgánů veřejné moci ve všech zemích EU a několika sousedících státech.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Ústav sociologie (Department of Sociology) Cambridgské univerzity má výlučné postavení jako centrum excelence pro mimořádnou práci v sociální teorii a empirickém sociologickém výzkumu. Sociologie je v Camridgi praktikována a vyučována mezioborově s výrazným propojením s politikou, psychologií, antropologií, ekonomií a historií.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Nadace Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) je německá pobočka mezinárodní sítě Open Knowledge Foundation Network (OKFN). Je to nezávislá nezisková organizace založená v roce 2011, která se věnuje prosazování otevřených dat a otevřeného obsahu ve všech jejich podobách – včetně veřejných informací, výzkumu financovaného z veřejných zdrojů a veřejně přístupného kulturního obsahu. Je mezinárodním lídrem ve své oblasti působnosti a disponuje širokými zkušenostmi s budováním nástrojů a komunity kolem otevřených materiálů. OKF DE je think-and-do tank kombinující právní odbornost a technické know-how, díky nimž může radit vládním úřadům a jiným organizacím při zveřejňování otevřených dat a pomoci potenciálním uživatelům při využití otevřených dat pro vytvoření inovativních nových produktů a služeb. OKF DE pracuje na technologiích, které umožňují větší transparentnost ve veřejném životě a nové prostory pro zapojení občanů.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Založení institutu Government Transparency Institute v roce 2015 bylo motivováno rostoucí potřebou a příležitostí vést nezávislý výzkum a prosazování transparentnosti, kvality vládnutí a boje proti korupci v Evropě i jinde. Institut je nestranný think tank nezávislý na vládách, politických stranách nebo zájmových skupinách. Cílem institutu je systematicky zkoumat příčiny, vlastnosti a důsledky nízké kvality vládnutí pomocí mezioborového přístupu čerpajícího z politologie, ekonomie, práva a vědy o datech. Institut se zaměřuje na pomoc občanům při poukazování na odpovědnost vlád prostřednictvím zveřejňování rozsáhlých souborů dat a důkladných analýz.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Univerzita Hertie School of Governance připravuje vynikající studenty na vedoucí pozice ve vládě, byznysu a občanské společnosti. Univerzita také nabízí zkušeným profesionálům možnost prohloubit své dovednosti v oblasti řízení ve veřejné správě. Renomovaný pedagogický sbor s odbornými znalostmi v oblasti ekonomie, obchodu, práva, politologie a sociologie využívá při výuce a výzkumu mezioborový přístup zaměřený na používané politiky.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab je česká IT společnost specializující se na extrakci a zpracování dat. V roce 2015 pravidelně zpracovávala data ze 30 různých webových stránek a systémů. Úzce spolupracuje s nevládním sektorem a provozuje několik opendata služeb, jako je např. vsechnyzakazky.cz (databáze veřejných zakázek), politickefinance.cz (sledování financování politických stran).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime je společné výzkumné centrum pro mezinárodní trestnou činnost Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce v Miláně a Tridentské univerzity. Analyzuje strategie pro prevenci trestné činnosti a boj proti ní pomocí integrovaného přístupu (kriminologie, právo, statistika, ekonomie, forenzní účetnictví). Transcrime především analyzuje trestné jevy v oblasti organizovaného zločinu, finanční trestné činnosti, praní špinavých peněz a korupce.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime