Tiráž

Kontakt

Koordinácia projektu Digiwhist

digiw@hermes.cam.ac.uk
Department of Sociology, University of Cambridge
Free School Lane, Cambridge CB2 3RQ, UK

Government Transparency Institute (GTI)
Hungary

VAT nr: HU24821353.
Company registry nr: 03-09-128982

info@govtransparency.eu

Odporúčania a prepojenia

Nadácia GTI nezodpovedá za žiadny obsah, dostupný prostredníctvom odporúčaní alebo prepojení na týchto stránkach. Ak v dôsledku používania akýchkoľvek informácií uvedených na daných stránkach dôjde k akejkoľvek škode, zodpovednosť nesie iba autor príslušných stránok, nie subjekt, ktorý poskytol prepojenie na tieto stránky.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie a zobrazenia uvedené na tejto webovej stránke sú vlastníctvom ich autora(-ov) a nepredstavujú žiadny súbor názorov konzorcia DIGIWHIST ani nepredstavujú oficiálny postoj Európskej komisie. Európska komisia ani žiadna osoba jednajúca v mene Európskej komisie nenesie zodpovednosť za prípadné použitie informácií zverejnených na tejto stránke.

Všetok obsah spoločnosti Digiwhist na tejto webovej stránke je poskytovaný na základe licencie Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Zásada ochrany osobných údajov

Nadácia GTI má radosť z vašej návštevy našej webovej stránky a z toho, že sa zaujímate o projekt DIGIWHIST programu Horizon 2020. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a prísne dodržiavame ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane údajov.

(e.g. "Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-determination and Freedom of Information (DPA)")

Nasledujúca zásada vám poskytuje informácie o tom, ako zabezpečujeme túto ochranu a aké druhy údajov zhromažďujeme a na aký účel.

1. Pseudonymous data collection

Vo väčšine prípadov môžete navštíviť webovú stránku Opentender.eu bez toho, aby sme vás žiadali o poskytnutie osobných údajov.

Súbory protokolu nášho webového servera zhromažďujú nasledujúce údaje:

  • adresa IP
  • dátum, čas
  • navštívená stránka, odkazujúci server
  • prehliadač
  • operačný systém

Tieto údaje sú k dispozícii na účely štatistických analýz, nespracované údaje každý mesiac odstráni spoločnosť, ktorá nám poskytuje webový hosting.

2. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú iba v súlade s platnými nariadeniami. Ak ste nám udelili predchádzajúci súhlas, vaše údaje sa okrem toho používajú iba na účely reklamy a výskumu trhu a pre úpravu našich elektronických služieb tak, aby zodpovedali súčasným potrebám. Poskytnutý súhlas môžete, samozrejme, odvolať (čiastočne alebo úplne), a to kedykoľvek, s účinnosťou do budúcnosti.

3. Export a spracovanie údajov v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa neexportujú ani nespracúvajú žiadne údaje

4. Súbory cookies a sledovanie webových stránok

Na tejto webovej stránke používame systémy na webovú analýzu, ktorých cieľom je merať a analyzovať návštevy našej stránky. Využívame vašu adresu IP za účelom zhromažďovania údajov, okrem iného o využití internetu, vášho prehliadača a počítača.

Adresu IP ani súbory cookies nepoužívame na identifikáciu vašej osoby. Systémy na webovú analýzu používame za účelom zvýšenia efektivity našej webovej stránky.

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookies. Ak tomu chcete zabrániť, môžete manuálne zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, že súbory cookies nebude viac prijímať. Podrobnosti o tejto téme nájdete v pokynoch výrobcu vášho prehliadača.

5. Trvalé súbory cookies/súbory cookies tretích strán

Táto webová stránka využíva Piwik, webovú analytickú službu s otvoreným zdrojovým kódom. Piwik používa súbory „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať spôsob jej využívania používateľmi. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane adresy IP skrátenej pred uložením o posledný oktet pomocou metódy „_anonymizeIp()“) sa prenesú a uložia na naše servery v Nemecku. Tieto informácie použijeme na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, vytvorenia správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu.

7. Externé prepojenia

Snažíme sa vám poskytnúť tie najlepšie možné informácie. Z tohto dôvodu nájdete na našej webovej stránke prepojenia na stránky vo vlastníctve tretích strán. Ak to nie je úplne zrejmé, chceme vás upozorniť na skutočnosť, že ide o externé prepojenia. Nadácia GTI nemá žiadny vplyv na obsah ani vzhľad týchto stránok vo vlastníctve externých poskytovateľov a preto odkazuje na ich zásady ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že záruky poskytované v týchto zásadách ochrany osobných údajov, samozrejme, nemusia na ich stránkach platiť.

8. Bezpečnosť

Nadácia GTI podniká technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti v súlade s aktuálnym stavom technológie na ochranu údajov, ktoré poskytnete nadácii GTI, proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnenými osobami. Naše bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme, a to v súlade s technologickým vývojom.

9. Právo na informácie, otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a zrušenia

Vašej dôvere v nás pripisujeme veľký význam. Preto sa snažíme, aby sme boli kedykoľvek k dispozícii a mohli vám poskytnúť informácie a odpovedať na vaše otázky. Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov, obráťte sa na nadáciu GTI. Nadácia GTI je tiež k dispozícii, ak hľadáte informácie, chcete podať žiadosť alebo sťažnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Navyše máte právo kedykoľvek zrušiť svoj poskytnutý súhlas, s účinnosťou do budúcnosti.

Please send any requests in this respect to the following contact address: info@govtransparency.eu