Pákolitz u-i tagóvoda energetikai korszerűsítés II

Refurbishment of run-down buildings

Indicators

Administrative Capacity Indicator
0
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utca Tagóvodájának energetikai korszerűsítése.

Buyer

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Széchenyi tér 1.
7621, Pécs
Hungary

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Dates

Bid Deadline

26/06/2020 10:00

Sectors

Types

Supply Type

Works

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

A fejlesztéssel érintett létesítmény a 7629 Pécs, Pákolitz István utca 34. szám alatti ingatlanon található, a Pécs 36280 helyrajzi számú belterületi ingatlanon. A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje - új műanyag nyílászárókra, a fűtés és a használati meleg vízellátás korszerűsítése tervezett. A külső oldali hőszigetelés és a padlásfödém hőszigetelése, valamint alulról hűlő pincefödém hőszigetelése tervezett. Az épület körüli járda felbontásra kerül, mivel zártcellás hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre az épület lábazati részre. A lábazatra vékonyvakolat kerül világosszürke színben. A felbontott járda helyére kiselemes térburkolat készül. A jelenlegi fa pallótokos nyílászárókat ki kell bontani, a kávás kialakítást meg kell szüntetni. Az új ablakok körül hőszigetelésből keretek készülnek, világossárga színben. A keleti oldalon az összes nyílászárónál redőnytok kerül elhelyezésre. Az épület gázfűtéses, mely állapota erősen leromlott. A radiátorok cseréje szükséges, védőburkolattal ellátva, termosztatikus fejek elhelyezésével. Az épület projektarányos akadálymentesítése tervezett. Új belső nyílászárók az akadálymentes közlekedési útvonalon, valamint az öltöző és a vezetői iroda közt, új fal kialakítása, miatt kerülnek beépítésre. A Pákolitz István útról egy akadálymentes út nyomvonal kerül kialakításra egy darab új akadálymentes parkolóval. A beközlekedést elősegítve egy rámpa kerül kialakításra. A tervezett új akadálymentes vizesblokk víz és szennyvíz csatlakozása kerül kialakításra. A tetőfelületére napelemek kerülnek elhelyezésre. A régi ereszdeszkázat visszabontásra kerül, új ereszcsatorna kerül kialakításra. Mennyiségi kimutatás Homlokzati csőállvány:400 m2 Ásványgyapot hőszigetelés és fólia bontása: 222,65 m2 EPS hőszigetelés bontása:64,25 m2 Homlokzati alapvakolat készítése:350,22 m2 Lábazati vékonyvakolt készítése:68,75 m2 Homlokzati vékonyvakolat készítése:281,46 m2 Üvegszövetháló elhelyezése:350,24 m2 Kültéri vakolóprofilok elhelyezése:45,60 m Homlokzati festés:26,86 m2 Függőereszcsatorna elhelyezése:29,74 m Oromfal bádogozás:40,40 m Műanyag nyílászáró elhelyezése:21 db Lakatos szerkezetek elhelyezése:502,5 kg Belső festésnél felület előkészítés:100 m2 Falfelület alapozása:450 m2 Homlokzat hőszigetelése:318,50 m2 Homlokzat hőszigetelése alulról hűlő födémen:222,7 m2 Térburkolat készítése:153 m2 Radiátor csere:13 db Napelem elhelyezése:16 db Pince alapterület: 45,687 m2 Földszint alapterület: 187,049 m2 Összes alapterület: 232,736 m2 Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

45000000

Bids

Requirements

Personal Requirements

Kizáró okok(KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT,az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR (KR) 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD)benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról,hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn,és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,amelyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)b ek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) bek]

Economic Requirements

Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő. Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.

Technical Requirements

ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelményekelőzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében (épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka) teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandóak. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./ olyan, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett. referenciával, amely legalább 1 db min. 100 m2 alapterületű épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozik. M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott (MV-É – építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.2/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott (MV-ÉG – építménygépészeti szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott (MV-ÉV – építményvillamossági szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-4. értékelési részszempontként értékeli. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

14/05/2020

Dispatch Date

13/05/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 94-223515

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

24/06/2020

Dispatch Date

19/06/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 120-291146

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-325601

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 11:08

Modified

15/09/2020 08:01