Sárbogárdi Ált. Isk. fejlesztése EFOP412 keretében

Building construction work

Indicators

Administrative Capacity Indicator
0
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Sárbogárdi Általános Iskola fejlesztése EFOP412 keretében

Buyer

Dunaújvárosi Tankerületi Központ
Táncsics Mihály utca 1/A.
2400, Dunaújváros
Hungary

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Dates

Bid Deadline

13/07/2020 10:00

Sectors

Types

Supply Type

Works

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

A közbeszerzés tárgya a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. Ennek keretében az intézmény részleges felújítása és bővítése a cél. A meglévő iskola összetett alaprajzú, áll egy fogadó részből (aulából), egy étkezőből, egy tornateremből és egy ’L’ alaprajzi elrendezésű kétszintes épületrészből. Az étkező és a főzőkonyha nem képezi a tervezési terület részét. A meglévő épület több helyiségében felújítás tervezett, mely padlócserét, festést és villamos berendezések cseréjét foglalja magában. Az érintett helyiségek a tornateremhez tartozó öltözők, a tanári szoba és hozzá tartozó irodák, a könyvtár, a természettudományi tanterem és az egyik számítástechnika terem valamint a nyelvi labor. A régi épülethez közvetlenül csatlakoztatunk egy új épületrészt, melyben 3 tanterem, megfelelő méretezésű vizesblokk akadálymentes wc-vel és egy nyitott-fedett közösségi tér kerül kialakításra. Az épületek csatlakozása, a tornaterem mellett futó folyósó végén található kétszárnyú ajtónál tervezett. Ezen ajtó elbontásra kerül és az új szerkezetben kialakított mechanikusan működő füstszakasz határoló ajtó kerül beépítésre. Ami az átjárást biztosítja a tervezett szárnyba. Az új épületrész alapozása hagyományos sávalap, falazata kerámia tégla, födéme pedig vasbeton. Lapostetőjén standard lapostető rétegrend tervezett. A fedett-nyitott közösségi tér modern, látszóbeton felületek és futónövényzet ötvözetéből áll. Ez a többfunkciós terület helyet adhat tanóráknak, egy mintakertnek és rendezvényeknek is. Műszakilag is támogatva van ezeknek a tevékenységeknek a lehetősége. Új építésű bővítés: Tanterem PVC 62,48 m2 Közlekedő PVC 68,82 m2 Tanterem PVC 73,52 m2 Közösségi tér Csúszásmentes beton 140,00 m2 Tanterem PVC 63,70 m2 Lány wc 13,12 m2 Fiú wc 11,77 m2 Wc előtér 5,78 m2 Tanári wc 2,96 m2 Akm. wc 4,44 m2 Összesen nettó: 446,59 m2 Meglévő épület felújítással érintett része: Tornaterem PVC 172,6 m2 Számítástechnika terem PVC 55,30 m2 Fejlesztő terem PVC 19,54 m2 Nyelvi labor PVC 33,80 m2 Tanári szoba PVC 79,34 m2 Ig. helyettesi iroda PVC 17,59 m2 Iroda PVC 17,53 m2 Titkárság PVC 22,11 m2 Igazgatói iroda 22,11 m2 Felújítandó helyiségek padlócseréje összesen nettó: 439,92 m2 Tantermek oldal fal festése: 748,10 m2 Minden felújítandó helyiségben villanykapcsoló csere és a lámpatestek cseréje tervezett. Lapostető vízszigetelés: 2177 m2 Nyílászárók cseréje: 816,62 m2 Udvar parkosítása: 1000 m2 A fent felsorolt munkákat a kiviteli és engedélyes tervek és műszaki leírásban szereplő anyagok figyelembevételével szükséges elvégezni. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

45210000

Bids

Requirements

Personal Requirements

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolnia kizáró okok fenn nem állását. Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK hivatkozik a Kbt. 64. §-ra. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben valamely a teljesítésre részt vevő építőipari kivitelezési tevékenységet végző, (i) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, vagy (ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak. A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 67.§ (1) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Economic Requirements

A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § -a szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő tárgyi eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) – (5) bekezdéseit. Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről. Folytatva a VI.3) / VI.4.3) pontból: 18. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, és a beruházás során a kivitelezési tevékenységben történő aktív részvételüket Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi, a tevékenységben történő részvételüket – létszám feltüntetésével – az építési napolóban minden esetben pontosan rögzíti. 19. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak. Folytatva a következő rovatban: Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik minimum nettó 200 000 000 Ft közbeszerzés tárgya szerinti (azaz épület építése és / vagy rekonstrukciója és/vagy felújítása és / vagy, magasépítési kivitelezési munka elvégzésére) árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban. 20. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne. Gazdasági szempontból előnyösebb egy kivitelező koordinációjával megvalósítani a kivitelezést, mivel így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak meg és költséghatékonyabbá válhat a munkavégzés. Több nyertes ajánlattevő esetén könnyen megtörténhet, hogy egyikük hibás vagy késedelmes teljesítése a másik feladat ellátását is gátolná, és ez a „dominó-effektus” Ajánlatkérő számára időveszteséggel járna, egyúttal az a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetné. A beruházás műszaki komplexitása az elmúlt évek helyi beruházásaihoz mérten magasnak tekinthető, ebből fakadóan jelen kivitelezési feladatok komplexitása is kiemelten magas. Ebből következik, hogy a feladatok egymástól való elhatárolása és esetlegesen több gazdasági szereplővel történő teljesítése komoly információ áramlási és feladat végrehajtásbeli problémákat okozna. A beruházás egyetlen átgondolt koncepció alapján került meghatározásra, a pályázati feltételek okán került ilyen módon rögzítésre, ez alapvetően meghatározza a felújítási munkálatok ésszerű okokból adódó oszthatatlanságát. Az általános felújítási munkák olyan összetett feladatokat képeznek, mely több érintett szakági munka koordinálását követeli meg. A feladatok ugyan egymástól elkülönített munkákat is tartalmaznak, ugyanakkor vannak átfedések az egyes szakági tevékenységek miatt, pl. gépészet, villamosság, melyek végül egy épület szintű rendszer összetett működését fogják biztosítani. Amennyiben két külön fővállalkozó végzi a feladatokat, úgy a műszaki megoldások egymással való kompatibilitása nem garantált. Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egyszerre a munkaterületen, így egymást követően lehetne számunkra munkaterületet adni, ezzel jelentősen elhúzva a megvalósítási időt, ahelyett, hogy a párhuzamos szakági feladatok párhuzamosan megvalósulnának egyetlen kivitelező koordinálásában. Részekre bontás esetén előfordulhat az az eset is, hogy az átadott munkákban a későbbi részt kivitelező adott esetben a saját munkarészének elkészítése érdekében átépítést, visszabontást, átalakítást eszközölne, amely így a költségek részbeni duplikálódását idézheti elő. Továbbá több fővállalkozó esetében a felelősségi és garancia érvényesíthetősége válik nehézkessé, hiszen az egymást követő kivitelezők várhatóan a garanciális kötelezettségeik esetén elsősorban a másik kivitelező tevékenységére hivatkozva próbálnának kibújni az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatok és szakági tevékenységek kapcsolódása miatt, mely az üzemeltetés során okozhatnak a megrendelőknek szükségtelen költségeket az épület üzemeltetésében. Végül mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata.

Technical Requirements

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő tárgyi eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) - (5) bekezdéseit. Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről. M.1. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Az ismertetőben (nyilatkozat) meg kell adni legalább: (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen (iii) a szerződés mennyiségét (iv) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és/hónap/nap pontossággal), (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §-a alapján - figyelemmel a 22. § (3) bekezdésére - a fenti ismertető nyilatkozaton túl a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.1. - M.2.3. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles ismertetni nyilatkozatban azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek önéletrajzainak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a szakemberek vonatkozásában a jogosultságok meglétét a kamarai nyilvántartásban ellenőrzi, erre tekintettel a szakember szakmai önéletrajzában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság szerinti betűjelét, kamarai nyilvántartási számot, nyilvántartó kamara megnevezését és a jogosultság megszerzésének időpontját év / hó / nap pontossággal Fel kell tüntetni. Az igazolási módok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett épület építése és / vagy rekonstrukciója és/vagy felújítása és / vagy magasépítési kivitelezési munka elvégzésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával, mely tartalmazta az alábbi munkákat: — belső burkolat felújítás és / vagy burkolatcsere és / vagy burkolat készítés min. 300 m2 mennyiségben — tető szigetelések készítése min. 1000 m2, — nyílászáró csere és / vagy új nyílászáró készítése és / vagy beépítése min. 500 m2 Mennyiségben. Ajánlatkérő a minimumkövetelményeket külön – külön vizsgálja, az előírt mennyiségek különböző referenciákból összeadódhatnak, a rögzített referenciaelemeknek nem szükséges valamennyi referenciában szerepelni. Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő. M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel: M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik; M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik; M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik; A szakemberek között az átfedés megengedett. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

08/06/2020

Dispatch Date

04/06/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 109-263591

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-325638

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 12:13

Modified

15/09/2020 08:01