Nagycenki Széchenyi-kast. turisz. célú fejlesztése

Building construction work

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

„A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” c. projekthez kapcsolódó generál-kivitelezési feladatok ellátása (projekt azonosító: GINOP-7.1.1-15-2016-00011) A projekt helyszíne: 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3., hrsz. 658/1, 658/5, 658/6, 660 A kivitelezési terület: Öreg-kastély, Széchenyi szárny, Virágház, Pandúrházak, Kert Műemléki törzsszám: M I. 3848 Projekt összefoglaló leírása: A kivitelezéssel érintett területen a műemlék épületek (terek, térkapcsolatok, közlekedési útvonalak, nyílásrendszerek) tudományos kutatásokkal alátámasztott felújítása, helyreállítása a cél, figyelembe véve és kielégítve a mai korszerű igényeket, létrehozva egy gazdaságosan és biztonságosan üzemeltethető múzeum együttest. A pénzügyi keretnek megfelelően ez alapvetően épületgépészeti, épületvillamossági rendszerek felújítását, műszaki korszerűsítést jelenti, a kiszolgáló területeket racionalizálva. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.

Buyer

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Dates

Bid Deadline

03/07/2020 10:00

Sectors

Types

Supply Type

Works

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

Karakterkorlát miatt a II.1.4) pont itt folytatódik: Az épületegyüttes vendégbejárata a Pandúrházaknál kap helyet.A nyugati Pandúrházban a látogatók számára a jegyértékesítési pont,és kisebb kávézó kerül kialakításra.a keleti Pandúrházban kétnemű és akadálymentes vizesblokk épül.Az épületekben új gépész. és elektr. rendszerek lesznek kialakítva.Hasznos nettó alapterület: 65,73m2 Az Öregkastély földszint-emelet-padlástér felépítésű,alápincézett épület.A pince klasszikus értelemben nem bejárható,csak kúszva megközelíthető.A padlástér nincs hasznosítva.Az épület háromtraktusos, középfolyosós rendszerű.Az épületben min. beavatkozás történik,megmarad az eredeti térstruktúra,jellemzően épületgépészeti,épületvillamossági rendszerek kerülnek felújításra és új tűzvédelmi (tűzjelző) rendsz. épül ki.Hasznos nettó alapterület:1 094,83m2 A Széchenyi-szárny alápincézett,földszint,emelet és tetőtér kialakítású épület.A padlástér nincs hasznosítva,csak egy gépészeti “doboz” található benne.Az épületszárnyban elbontásra kerülnek az utólagosan beépített kiszolgáló helyiségek.A földszinten -bejárathoz közel- a gyerekfoglalkoztató kap helyet.Déli traktusban irodák, raktárak, személyzeti helyiségek, szerver központ és a biztonsági szolgálat helyiségei kerülnek kialakításra.A Széchenyi-szárny egyes emeleti tereibe enteriőr kiállítás kerül.A függőleges közlekedés racionalizálásra kerül.Az északi lépcsőház pincétől a tetőtéri szintig fogja biztosítani közlekedést a lépcsőkarok továbbvezetésével.Az épületsz.-ban épületg.-i, épületv.-i rendszerek kerülnek felújításra és új tűzvédelmi (tűzjelző)rendszer épül ki.Széchenyi-szárny tetőterében található gépészeti helyiség megmarad, új gépészeti rendszer kiépítésével.Hasznos nettó alapterület:1 475,24 m2 A Virágház reprezentatív tér,mely alapvetően időszaki,kortárs kiállítótérként,és rendezvényteremként is funkcionálhat.A kiszolgáló funkciók helye adott,jelenleg is működnek itt vizesblokkok,amiket felújítunk.Az épület nyugati végében pult épül,ami a catering háttere.A Virágház északi oldalán új, íves záródású bejárat létesül.Hasznos nettó alapterület: 326,11m2 A kertben található parter-rekonstrukció a műemlékvédelem számottevő alkotása,maga is történeti értékkel bír,megőrzendő.A látogatók a pandúrházak közötti,felújításra kerülő északi kovácsoltvas főkapun keresztül lépnek az épületegyüttesbe.A jegyvásárlást követően a látogatók a parter és a fogadótér határán elhelyezett forgókapun keresztül léphetnek a kertbe.A parter szegélyei, műkő alkotóelemei, gyöngykavics burkolata felújításra szorul.A területen öntözőrendszer kerül kiépítésre.A kerti öntöző rendszer megtervezése az ajánlattevő feladata. A kerítések közül csak az északi falazott kerítés felújítandó,a többi oldal rossz minőségű,huzalfonatos kerítései bontandók és helyette új kerítés épül.A kertbe ülőbútorok,hulladékgyűjtők,világítótestek kerülnek kihelyezésre. Az épületegyüttes elektromos betáplálásához új létesítésű 20/0,4 kV-os,400kVA teljesítményű betonházas transzformátor állomást kell telepíteni.A vízellátáshoz,a szennyvíz és csapadékvíz-elvezetéshez,és a gázellátáshoz a már meglévő közműbekötéseket kell felhasználni.Új közműbekötés kiépítésére nincs szükség.Az épület földszintjén található G-25-ös gázmérő áthelyezése szükséges. Főbb menny.és jellemzők: Épület(ek) összes nettó alapterület: .962m2 "Történeti kert" kertépítés: 9 640m2 A 658/1 hrsz-en megvalósítandó kertépítési munkák természetvédelmi területen valósulnak meg. Szükséges restaurálási szakágak: kő-,szilikát, Szükséges restaurálási szakfelügyelet: fa-,fém, Törmelékelszállítás 945 m3; Vasalt aljzat 680 m3; Falazások 175 m2; Vakolatjavítás 11 282m2; Hideg-meleg burkolatok 1622m2; Festés 12 897 m2;Kerítés építés 1207 fm. Opciók felsorolása a II.2.11. pontban. A részletes és tételes menny.-ek a közb.dok. találhatók.Konkrét típus,gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell érteni.

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

45112700

Bids

Requirements

Personal Requirements

Kizáró okok: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint: A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Kbt.64.§ és a Kr.4.§(3)bek. irányadó. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek.eiben szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja vonatkozásában, a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő: SZT1) ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. SZT2) amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság [A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:] pontban.

Economic Requirements

Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján: P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes és a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület felújítása és/vagy helyreállítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is. A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is. Karakterkorlát miatt a III.1.1) pont itt folytatódik: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZT1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. SZT2) A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban Ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érdekelt gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α pont szerinti nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. Alkalmatlan az ajánlattevő, P1) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el legalább összesen az 1 300 millió forintot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület felújítása és/vagy helyreállítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése) származó -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele összesen nem éri el legalább a 750 millió forintot. Karakterkorlát miatt a VI.4.3) pont itt folytatódik: 22. A 2.1.-2.3. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy amennyiben: — a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő) — a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként. 23. A Kbt. 53. § (5) bek.-re Ak felhívja a figyelmet. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben a tárgyi eljárás támogatása (GINOP és/vagy Korm. határozat) visszavonásra kerül. 24. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben a bontási eljáráskor az alapmennyiségben szereplő GINOP és/vagy a Korm. határozat szerinti munkarész fedezetét meghaladja az összességében legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata. A felolvasólapon a Teljes nettó ajánlati ár bontásával a GINOP forrásból és a Korm. határozatból megvalósítandó munkák ellenértékét, valamint az opciós munkák ellenértékét is fel kell tünteni. 25. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján rögzíti, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott a GINOP alapmennyiség vállalkozási díja magasabb, mint a GINOP-7.1.1-15-2016-00011 pályázati azonosító számú, „A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” támogatási szerződés által tárgyi kivitelezésre biztosított támogatási összeg és/vagy a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztéséről szóló 1047/2017. (II. 3.) Korm. határozatban meghatározott összeg, úgy jelen szerződés azon a napon lép hatályba amikor a jelen szerződésben rögzített vállalkozási díj összegének megfelelő mértékű kiegészítő támogatás rendelkezésre bocsájtása körében a szükséges Támogatási szerződés vagy Támogatási szerződés módosítás hatályba lép. 26. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2020. június 12-én 13:30 órakor, helyszín: Nagycenk, Széchenyi kastély (9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.). Találkozó a belső parkolóban, bejárat a Vám utca felől.

Technical Requirements

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján csatolandó iratok: M1) Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról. A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a figyelembevételével 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: — szerződést kötő másik fél megnevezését, — az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét (négyzetméterben) — műemléki törzsszám megjelölése (ahol ez előírás) — a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap-ban) és helyét, — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, — a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (2) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bekezdésében előírtakra is. M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva az M2/a-c) esetében), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz (az értékelési szempontra tett megajánlás okán az M2/a-d szakember esetében már az ajánlatban csatolni szükséges, e körben nem elegendő az EEKD α pont megjelölése) a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. A párhuzamos szakmai tapasztalatokat (a 2.1.-2.4. ért. szempont esetében is) Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a bemutatott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy elegendő csupán a jogosultság meglétének igazolása. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. Karakterkorlát miatt folytatás III.1.3) Az alkalmassági minimumkövetelménye(i) pontban. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen a) összesen legalább 2 200 négyzetméter összes nettó alapterületű műemlékvédelem alatt álló épület vagy épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy építésére vonatkozó befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával. b) összesen legalább 7 000 négyzetméter összes alapterületű történeti kert vagy kertek építésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával. Az előírt referenciát az M/1a) és M1/b esetén egyenként max. 2 db referencia keretében lehet teljesíteni. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. (2a) bekezdés a) pontjának megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. M2) legalább az alábbi szakemberekkel: a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős Műszaki Vezetés 1. rész/4. pontjában] szerinti „MV-É-M” Építési szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal); b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős Műszaki Vezetés 2. rész/3. pontjában] szerinti „MV-ÉG” Építménygépészeti szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal); c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet VI. Felelős Műszaki Vezetés 2. rész/5. pontjában] szerinti „MV-ÉV” Építményvillamossági szakterület jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal); d) 1 fő minimum középfokú végzettségű, kertépítő szakemberrel; aki rendelkezik legalább 6 hónap kertépítési szakmai tapasztalattal. A szakemberek között átfedés megengedett. Karakterkorlát miatt folytatás III.1.3) pont [A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése] itt folytatódik: Ajánlatkérő a megteendő nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.-re és a 424/2017. (XII.19.) Kr. előírásaira is, valamint Kbt. 69. § (11a) bekezdésére előírtakra. Az M1-M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre is. A 321/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát α pont megjelölésével, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a M1-M2) műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

25/06/2020

Dispatch Date

23/06/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 121-294223

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

29/05/2020

Dispatch Date

27/05/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 104-249713

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

03/07/2020

Dispatch Date

01/07/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 127-309656

Nr. 4

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-325637

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 11:53

Modified

15/09/2020 08:01