Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése.

Waste-tip management services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
15.15
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
66.67
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 0 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2017 2017 Year

Description

Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése.

Buyer

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. Budapest 1026 +36 18828592 dontobizottsag@kt.hu +36 18828593

Tender Information

Dates

Bid Deadline

01/09/2017 11:00

Sectors

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Negotiated With Publication

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

1.1. Elnevezés: Vác város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése.
Vállalkozó feladata a megkötendő szerződés keretén belül a Csörög 038/20., 052/2. hrsz. és Vác, Derecske dűlő 0418/10., 0418/12., 0418/13., 0418/14., 0418/15. hrsz. alatti nem veszélyes, már nem üzemelő hulladéklerakók utógondozási feladatainak teljes körű, szakszerű és hiánytalan ellátása, a vonatkozó hatósági határozatok és a mindenkor hatályos jogszabályok, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM. rendelet alapján. Csörög 038/20. és 052/2. hrsz. és Vác, Derecske dűlő 0418/10., 0418/12., 0418/13., 0418/14., 0418/15. hrsz. ingatlanokon az alábbi feladatok ellátása: — Illetéktelenek bejutását megakadályozó létesítmények (kerítés, kapu) fenntartása, karbantartása, — a hulladéktestet határoló rézsűk állapotának folyamatos ellenőrzése, a hulladéktest felületén esetlegesen keletkező egyenetlenségek (horpadások, beszakadások, erős csapadékvíz okozta vízmosások miatti állagromlások) javítása, az esetlegesen előforduló szándékos behatások folyamatos megfigyelése (pl. illegális hulladéklerakás, anyagkitermelés), megbízó értesítése, — illegális hulladéklerakás esetén a hulladékok kézi és/vagy gépi felszedése és elszállítása. A hulladékok gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása jogerős hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek, — a hulladéklerakó megközelítését lehetővé tevő utak ellenőrzése, szilárd útburkolatok gépi seprése legalább havonta 2 alkalommal, téli síkosságmentesítés, — a természetes és telepített növényzet állapotának folyamatos ellenőrzése, — a növényzet ellenőrzése során tapasztaltakról (pl.: növénypótlási igény) a megbízó értesítése, összefoglaló jelentés megküldése tárgyév június 15-ig, vagy ha nem munkanap az azt követő első munkanapig, — a teljes utógondozási tevékenységről éves összefoglaló jelentések elkészítése Megbízó részére lerakónként 2-2 példány nyomtatott és elektronikus formában tárgyévet követő március 10-ig, vagy azt követő első munkanapig, — havária helyezetek (pl. rendkívüli csapadékos időjárás esetén rézsűk megcsúszása) esetén bekövetkező állagromlások esetén a vonatozó helyreállítási munkák elvégzése, a szükséges gépi, kézi munkákkal és szakemberek bevonásával és a Megbízó haladéktalan értesítése, — csörögi lerakó esetében 0–24 órás portaszolgálat működtetése legalább 1 fős személyzettel, — tárgyévre vonatkozó éves jelentések elkészítése a vonatkozó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) és a rendelet 3. melléklete előírásainak megfelelő tartalommal, leadási határidő a tárgyévet követő március 10. ha tárgyévet követő év március 10. nem munkanap, úgy a következő munkanapon. Vízjogi engedélyben foglalt vízvizsgálati eredmények megküldése a Megrendelő részére az engedélyben foglalt leadási határidők előtt legalább 7 munkanappal, — a teljes utógondozási tevékenységről éves összefoglaló jelentések elkészítése Megbízó részére lerakónként 3-3 példány nyomtatott és elektronikus formában, — monitoring rendszer üzemeltetése (előírt gyakoriságú, évi kétszeri mintavételezés és akkreditált laborvizsgálat, valamint jelentések készítése az illetékes hatóságok felé: csörögi lerakó 11 db monitoring kút, derecskei lerakó 5 db kút. A rekultiválandó terület nagysága összesen: 172 801 m2. A közbeszerzés ismertetésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező 5. kötet műszaki leírás tartalmazza.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Cpvs

90711500

Bids

Requirements

Personal Requirements

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az a részvételre jelentkező, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)] Igazolási mód: A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolására irányadó a Kr. 1-7.§-a. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Részvételre jelentkezők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8. §, 10. §,12-14. §, 15. § (1) bek., 16. § szerint történik. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (3) bek. és a Kr. 15. § (1) szerint. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) szerint. Az EEKD-t az alkalmasságot igazoló szervezetnek is be kell nyújtania. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál. SZT.1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásához előírja, hogy mutassa be a hulladékszállítási feladatok elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt legalább a 72/2013. (VIII. 27.) VM Rendelet szerinti 20 03 01, 17 05 06, 20 02 02, és 20 03 03 kóddal (EWC) azonosított hulladékokra vonatkozóan. SZT.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem rendelkezik a hulladékszállítási feladatok elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel legalább a 72/2013. (VIII. 27.) VM Rendelet szerinti 20 03 01, 17 05 06, 20 02 02, és 20 03 03 kóddal (EWC) azonosított hulladékokra, hulladéktípusonként legalább 250 tonna/év mennyiségig.

Technical Requirements

M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján Részvételre jelentkező csatolja a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (az alkalmasság minimumkövetelményeiben foglalt kritériumoknak megfelelő) referenciáit 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: — a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával), — szerződést kötő másik fél megnevezése, — szolgáltatás tárgya, megnevezése, — az ellenszolgáltatás mennyisége, — saját teljesítés arányát %-ban vagy forintban, — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történet-e, — szerződést kötő másik fél kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe. M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Részvételre jelentkező mutassa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandók a képzettség igazolására, valamint a szakmai gyakorlat ismertetésére szolgáló dokumentumok (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok) valamint a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlati időt havi bontásban kell bemutatni, részletezni. M3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján Részvételre jelentkező csatolja minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványait. M4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján Részvételre jelentkező csatolja környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványait. Alkalmassági követelményekkel kapcsolatos további információk: közbeszerzési dokumentumok 2. kötet 9. pont. Az alk. követelmények előzetes igazolása kapcsán, a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltése szükséges. Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése AK felhívása alapján a KR 1.§ (2) bek.-nek, 21-22.§ foglaltaknak megfelelően. AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69.§ (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően hozzáfér a KR IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazd. szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése AK felhívása alapján a KR 1.§ (2) bek.-nek, 21-22.§ foglaltaknak megfelelően. Az alk. követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak AK által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal – más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa igazolt) alk. követelmények tekintetében [Kbt. 69.§ (4) bek.]. KR 1.§ (5) bek. alapján jár el AK. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelmények teljesítése során megfelelően alkalmazandó. M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban: M1/A. – Legalább 1 db lezárt hulladéklerakó utógondozására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciamunkával, ahol a monitoring rendszer keretén belüli mérések legalább 24 hónapos folyamatos időszakot fednek le, valamint a monitoring rendszerbe bevont kutak száma legalább 8 db. M1/B. – Legalább 1 db lezárt hulladéklerakó utógondozására vagy fenntartására vonatkozó referenciával, ahol a szerződésszerűen teljesített időszak legalább folyamatosan 24 hónapot foglalt magában, valamint az utógondozásba bevont felület elérte legalább a 75 000 m2-t. Részvételre jelentkező az M1/A és az M1/B alkalmassági feltételeknek együttesen egy szerződéssel is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a KR 21/A. §-ában, valamint a Kr. 22. § (4) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a KR 21. § (3a) bek. a) pontja alapján a vizsgált időszak (részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi szolgáltatás osztható, úgy az M/1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M/1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is. M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább: M2/A. – 1 fő hulladékgazdálkodási szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (Korm. rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében részletezve). M2/B. – 1 fő víz- és földtani közeg védelem szakértővel, aki rendelkezik 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1 (SZKV-1.1) szerinti (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (Korm. rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában részletezve) és gyakorlati idővel (Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében részletezve). Egy szakember több pozícióra is jelölhető. M3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (hulladéklerakók utógondozása) szerinti ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű intézkedések bizonyítékával. M4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (hulladéklerakók utógondozása) szerinti ISO 14001 környezet központú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű intézkedések bizonyítékával.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

01/08/2017

Dispatch Date

31/07/2017

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

HU

Source Id

2017/S 145-299749

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

19/08/2017

Dispatch Date

18/08/2017

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2017/S 158-327668

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-327199

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

07/05/2019 01:28

Modified

15/09/2020 08:01