Gépjárművek tartós bérlete, flotta üzemeltetése

Motor vehicles

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.82
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85.94
87.5 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
85.71
0 Single biddercontract 100 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 100 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Keretszerződés a GYSEV Zrt. részére új közúti gépjárművek tartós bérletére és teljes körű flottarendszerű üzemeltetésére.

Buyer

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Mátyás király utca 19.
9400, Sopron
Hungary

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Prices

Final Price

1.2 Million
(national) 1.2 Million
(VAT) 27%

Dates

Bid Deadline

27/04/2020 10:00

Sectors

Motor vehicles (CPV 34100000)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

Gépjárművek tartós bérlete, flotta üzemeltetése
GYSEV Zrt. részére új közúti gépjárművek tartós bérlete és teljes körű flottarendszerű üzemeltetése. Új gépjárműnek minősül az a jármű, amely sem Magyarországon, sem külföldön nem volt forgalomba helyezve,bemutató illetve próbajárműként nem használták, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 6 hónapnál. Ajánlatkérő a gépjárműveket csak bérelni kívánja, azok sem a futamidő alatt, sem azt követően nem kerülnek a tulajdonába. Mennyiség: 33 db alapmennyiség + 12 db opciós mennyiség Kategória / Alapmennyiség (db) I. Személygépjármű 5 db II. Személygépjármű 2 db III. Személygépjármű 6 db IV. Mikrobusz (4X4) 5 db V/1. Dupla fülke zárt haszongépjármű (4x2) 2 db V/2. Dupla fülke plató haszongépjármű (4x4) 4 db VI/1. Zárt áruszállító nagy (4x2) 4 db VII. Pick up (4X4) 5 db Kategória / Opciós mennyiség (db) I. Személygépjármű 1 db II. Személygépjármű 1 db IV. Mikrobusz (4X4) 1 db VI/2. Zárt áruszállító nagy (4x4) 2 db VII. Pick up (4X4) 7 db Részletes műszaki leírást a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD) részét képező műszaki leírás tartalmazza. A flottakezelés megszervezésével kapcsolatos szolgáltatások: A) Gépjármű megrendelés, forgalomba helyezés és átadás bonyolítása. B) Gépjármű tartós bérletbe adása. C) Biztosítás ügyintézése, díjfizetés a biztosítótársaság felé. D) Káresemények biztosítási ügyintézése. E) Téli-nyári gumicserék szervezése, gumiabroncsok karbantartása, javítása. F) Karbantartás, javításszolgáltatás. G) Csereautó biztosítása. H) Assistance-szolgáltatás. I) Riportolás. J) Adó és illetékfizetés. A szolgáltatásokat részletesen a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (KKD) tartalmazza.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

02/07/2020

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

1

Cpvs

34100000

Bids

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Komáromi út 36–38.
1142, Budapest
Hungary

Price

1.2 Million
(national) 1.2 Million

Is Winning

true

Is Subcontracted

true

Requirements

Personal Requirements

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16.§rendelkezései szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, figyelembe véve a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdését és 3. §-át, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot - elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015. Korm.rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

Technical Requirements

Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki,ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. §(3)és (5) bekezdés megfelelő alkalmazására! Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint: M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma: — szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail) — szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal — szállítás mennyisége — teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év,hó,nap pontossággal) — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítésigazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az eljárás megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szállításokat veszi figyelembe. M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében legalább 18 db közúti gépjárműre kiterjedő, legalább 24 hónapig folyamatosan tartó gépjármű bérbeadására és flottarendszerű üzemeltetésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Folyamatos teljesítés esetén ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 36 hónapra eső befejezett, ténylegesen igazolt teljesítéseket veszi figyelembe. Az előírt 18 db gépjárműre vonatkozó minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1. alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Deposits

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) részét képező szerződés tartalmazza.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

11/05/2020

Dispatch Date

07/05/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 91-218253

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

30/03/2020

Dispatch Date

26/03/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F05 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 63-151645

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F06 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-327744

Nr. 4

Source

ted.europa.eu

Publication Date

22/04/2020

Dispatch Date

20/04/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 79-187350

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 08:49

Modified

15/09/2020 08:01