Géptermek üzemeltetés támogatása és karbantartása

System and support services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.82
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85.94
87.5 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Single biddercontract 100 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 100 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Géptermek üzemeltetés támogatási és karbantartási szolgáltatásainak ellátása. Géptermek erősáramú rendszereinek, szünetmentes áramforrásainak (UPS), Diesel aggregátorainak, klímatizálási rendszereinek, aktív és passzív tűzvédelmi rendszereinek, gépterem felügyeleti rendszereinek, biztonsági rendszereinek, aktív és passzív EMC védelmének, réz és optikai kábelezési rendszereinek (UTP, FFP, MM, SM) üzemeltetés támogatási és karbantartási szolgáltatásainak ellátása (7 budapesti telephelyen, 17 darabszámú gépterem, összesen 1 207 m2-en; összes áramellátási kapacitás: 9 011 kVA (beépített UPS berendezések összteljesítménye)), továbbá szakértői konzultációs órakeret biztosítása (299 óra) a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónapig.

Buyer

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Csokonai utca 3.
1081, Budapest
Hungary

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Prices

Final Price

466,305
(national) 466,305
(VAT) 27%

Dates

Bid Deadline

20/01/2020 08:00

Sectors

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

Géptermek üzemeltetés támogatása és karbantartása
Géptermek erősáramú rendszereinek, szünetmentes áramforrásainak (UPS), Diesel aggregátorainak, klímatizálási rendszereinek, aktív és passzív tűzvédelmi rendszereinek, gépterem felügyeleti rendszereinek, biztonsági rendszereinek, aktív és passzív EMC védelmének, réz és optikai kábelezési rendszereinek (UTP, FFP, MM, SM) üzemeltetés támogatási és karbantartási szolgáltatásainak ellátása (7 budapesti telephelyen, 17 darabszámú gépterem, összesen 1 207 m2-en; összes áramellátási kapacitás: 9 011 kVA (beépített UPS berendezések összteljesítménye)), továbbá szakértői konzultációs órakeret biztosítása (299 óra) a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12 hónapig. A beszerzés tárgyát képező feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

25/06/2020

Bids Count

2

Electronic Bids Count

2

Contract Number

1

Cpvs

72250000

Bids

Price

466,305
(national) 466,305

Is Winning

true

Is Subcontracted

true

Requirements

Personal Requirements

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. A megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Technical Requirements

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész „alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum követelménynek megfelel-e. Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépterem üzemeltetés támogatási és/vagy karbantartási szolgáltatások ellátása tárgyban teljesített) vagy azzal egyenértékű szolgáltatások ismertetése a legalább az alábbi tartalommal: — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (nap, hónap, évben megadva)), — a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége), — szerződés keretében nyújtott szolgáltatások ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból Ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen, — szerződés keretében nyújtott szolgáltatás megnevezése és mennyisége, különösen az érintett gépterem alapterülete (nm-ben kifejezve) és áramellátási kapacitása (azaz a beépített UPS berendezések összteljesítménye kVA-ben megadva); amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó szolgáltatás nyújtására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni, hogy a megadott mennyiségből milyen mennyiségű az alkalmasság igazolására vonatkozó szolgáltatás, — nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Dokumentáció III/B. fejezet 2. számú melléklet.) M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania: a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot (Dokumentáció III/B. fejezet 3. számú melléklet) az alábbi adattartalommal: — a bevonni kívánt szakember neve, — az alkalmasság megítélése szempontjából releváns végzettség, képzések megnevezése, melyen a szakember részt vett, — alkalmasság megítélése szempontjából releváns szakmai gyakorlat megnevezése és időtartama (hónapban megadva), — alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert. b) a bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségeit igazoló okirat egyszerű másolatát, c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. (Dokumentáció III/B. fejezet 4. számú melléklet.) Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia. M.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített (de legfeljebb a felhívás feladásának napjától számított 6 éven belül megkezdett), gépterem karbantartási és/vagy üzemeltetés támogatási tevékenységre vonatkozó referenciával, amelyet legalább összesen 900 m2-t elérő területű és minimum összesen 400 kVA áramellátási kapacitású (azaz a beépített UPS berendezések összteljesítménye) gépterem/géptermek tekintetében végzett az alábbi szakterületeken: — Erősáramú rendszerek; — Szünetmentes áramforrások (UPS); — Diesel aggregátor; — Klimatizálási rendszere; — Aktív és passzív tűzvédelmi rendszerek; — Gépterem felügyeleti rendszerek; — Biztonsági rendszerek; — Aktív és passzív EMC védelem, szűrés; — Réz és optikai kábelezési rendszerek (UTP, FFP, MM, SM). A fentiek szerinti referenciát legfeljebb három szerződéssel teljesítheti ajánlattevő, úgy, hogy azoknak összességében szükséges tartalmaznia valamennyi fenti szakágra vonatkozó karbantartási és/vagy üzemeltetés támogatási tevékenységet. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatással egyenértékűnek tekinti a gépterem üzemeltetés támogatási és/vagy karbantartási szolgáltatást, amennyiben a szolgáltatás legalább az alábbi feladatokra kiterjed: — géptermi áramellátási rendszer karbantartás, hibaelhárítás, — géptermi 3 fázisú szünetmentes rendszer karbantartás, hibaelhárítás, — géptermi technológiai hűtési rendszer karbantartás, hibaelhárítás, és — géptermi tűzjelző és gázzal oltó rendszer karbantartás. M.2. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább 4 fő az alábbiakban meghatározott képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel: A) 1 fő gépészmérnök, aki rendelkezik minimum 36 hónap tapasztalattal géptermi technológiai hűtési rendszerkarbantartás, hibaelhárítás témakörökben, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes Rittal vagy Airdale szerviz minősítéssel; B) 1 fő villamos technikus, aki rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes AEG Protect UPS szerviz minősítéssel; C) 1 fő szakember, aki rendelkezik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kibocsájtott, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes tűzvédelmi szakvizsga oklevéllel; D) 1 fő szakember, aki rendelkezik az illetékes rendőrhatóság által kiállított, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal. A III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-327162

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

06/12/2019

Dispatch Date

04/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

HU

Source Id

2019/S 236-579214

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 02:49

Modified

15/09/2020 08:01