Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού, για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου και ειδικότερα, για την προμήθεια ενός «Εργαστηρίου καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου».

Electronic equipment

Indicators

Administrative Capacity Indicator
25
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 50 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
69.64
57.14 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
57.14
0 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την: «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για την Α.Ε.Ν. / Καλύμνου» και επαναληπτικού, ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου - Χίου - Οινουσσών», και «Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. / Πλοιάρχων / Μακεδονίας και της Δ.Σ.Ε.Ν. / Σ.Π.Μ. / Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2 474 572,65 EUR), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1 995 623,10 EUR, ΦΠΑ: 478 949,55 EUR).

Buyer

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο ΚεράνηςΆγ. Ιωάννης Ρέντης182 33+30 2132141216aepp@aepp-procurement.gr+30 2132141229www.aepp-procurement.gr/

Mediation Body Name

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γ.Δ.Ο.Υ. - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1 - Ε2, εντός λιμέναΠειραιάς185 10+30 2131371081 / 2131374652dipea.b@yna.gov.gr+30 2131371361http://www.hcg.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

2.0 Million

Final Price

136,750

Dates

Bid Deadline

06/08/2019 15:00

Sectors

Electronic equipment (CPV 31710000)
CPV FA01 (CPV FA01)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

EL

Lots

Lot 1

ΕΙΔΟΣ (Β) Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου, Συστημικός Αριθμός: 73703.
ΕΙΔΟΣ Β: Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου. Συστημικός Αριθμός: 73703 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της Διακήρυξης

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

185,483.87

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

2

Lot 2

Είδος Α: Προσομοιωτής γέφυρας, για τις ανάγκες Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου — Συστημικός αριθμός: 73702.
Είδος Α: Προσομοιωτής γέφυρας, για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. / Πλοιάρχων / Καλύμνου. Συστημικός αριθμός: 73702 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

362,903.23

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

T12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

1

Lot 3

Είδος Γ: Εργαστήριο πολυμέσων για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου.
Είδος Γ: Εργαστήριο πολυμέσων για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου. Συστημικός αριθμός: 73704 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

55,555.56

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

3

Bids

Lot 4

ΕΙΔΟΣ (Η) Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, Συστημικός Αριθμός: 73931.
ΕΙΔΟΣ Η: Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. Συστημικός Αριθμός: 73931 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της Διακήρυξης

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

258,064.52

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

8

Lot 5

ΕΙΔΟΣ (Ζ) Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, Συστημικός Αριθμός: 73930.
ΕΙΔΟΣ Ζ: Προσομοιωτής χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ. Συστημικός Αριθμός: 73930 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της Διακήρυξης

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

145,161.29

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

7

Lot 6

ΕΙΔΟΣ (ΣΤ) Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, Συστημικός Αριθμός: 73929.
ΕΙΔΟΣ ΣΤ: Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Σύρου. Συστημικός Αριθμός: 73929 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της Διακήρυξης

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

258,064.52

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

6

Lot 7

Είδος Ε: Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου — Συστημικός αριθμός: 73706.
Είδος Ε: Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου. Συστημικός αριθμός: 73706 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/05/2020

Estimated Price

17,025.09

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ13/2020

Cpvs

38100000
FA01

Lot Number

5

Bids

Price

17,025

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 8

Είδος Δ: Εργαστήριο εφαρμογών φυσικής, για τις ανάγκες Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου — Συστημικός αριθμός: 73705.
Είδος Δ: Εργαστήριο εφαρμογών φυσικής, για τις ανάγκες της Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Καλύμνου. Συστημικός αριθμός: 73705 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/05/2020

Estimated Price

12,096.77

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ13/2020

Cpvs

38540000
FA01

Lot Number

4

Bids

Price

12,095

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 9

ΕΙΔΟΣ (ΙΑ) Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Συστημικός Αριθμός: 73934.
ΕΙΔΟΣ ΙΑ: Προσομοιωτής GMDSS για την ΑΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας. Συστημικός Αριθμός: 73934 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της Διακήρυξης

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

120,967.74

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

11

Lot 10

ΕΙΔΟΣ (Ι) Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Συστημικός Αριθμός: 73933.
ΕΙΔΟΣ Ι: Προσομοιωτής Γεφύρας για την ΑΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας. Συστημικός Αριθμός: 73933 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της Διακήρυξης

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

28/05/2020

Estimated Price

362,903.23

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ12/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

10

Lot 11

Είδος Θ: Εργαστήριο καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου.
Είδος Θ: Εργαστήριο καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου. Συστημικός αριθμός: 73932 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

27/05/2020

Estimated Price

136,752.14

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

Τ11/2020

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

9

Bids

Price

136,750

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 12

Είδος ΙΒ: Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο, για τις ανάγκες της Δ.Σ.Ε.Ν. - Σ.Π.Μ. Μακεδονίας.
Είδος ΙΒ: Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο, για τις ανάγκες της Δ.Σ.Ε.Ν. - Σ.Π.Μ. Μακεδονίας. Συστημικός αριθμός: 73935 Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

80,645.16

Cpvs

31710000
FA01

Lot Number

12

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Economic Requirements

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείταινα διαθέτουν μέσο γενικό (ήτοι σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) ετήσιο κύκλο εργασιώντουλάχιστον ίσο με το 50 % της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα, ως ακολούθως: α)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών για την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου» και για την «Προμήθεια εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΣΥΡΟΥ- ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ» και «Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα είδη (Α) έως και (ΙΒ):αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #1.237.286,33€# νόμισμα (ευρώ), β)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδώνγια την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ/Καλύμνου» για τα είδη (Α) έως και (Ε): αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #392.500,00€# νόμισμα (ευρώ), γ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών για την «Προμήθεια εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΣΥΡΟΥ» για τα είδη (ΣΤ) και (Ζ): αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #250.000,00€# νόμισμα (ευρώ), δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών για την «Προμήθεια εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ» για τα είδη (Η) και (Θ): αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #244.786,33€# νόμισμα (ευρώ), ε) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα είδη (Ι) έως (ΙΒ): αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #350.000,00€# νόμισμα (ευρώ), Στ)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Α):Προσομοιωτής Γεφύραςγια την ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #225.000,00€# νόμισμα (ευρώ), ζ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Β):Προσομοιωτής GMDSSγια τηνΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #115.000,00€# νόμισμα (ευρώ), η) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το EΙΔΟΣ (Γ):Εργαστήριο πολυμέσων για τηνΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #34.444,45€# νόμισμα (ευρώ), θ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το EΙΔΟΣ (Δ):):Εργαστήριο εφαρμογών φυσικήςγια τηνΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών τουλάχιστον #7.500,00€# νόμισμα (ευρώ), ι) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Ε):Εξοπλισμός Μετεωρολογίας και διαφόρων οργάνων για τηνΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών #10.555,56€# νόμισμα (ευρώ), Ια) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADARARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #160.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ), Ιβ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το EΙΔΟΣ (Ζ): ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #90.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ). Συνεχίζει στο επόμενο πεδίο: Συνέχεια από το πεδίο «Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής» «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» Ιγ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ Η’[Αναβάθμιση RADAR ARPA σε προσομοιωτή γεφύρας για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ]: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #160.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ). Ιδ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ Θ’[Εργαστήριο καυσίμων-λιπαντικών για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ]: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #84.786,33€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ). Ιε) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ Ι’[Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ]: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #225.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ). Ιστ)Σσε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ ΙΑ’[Προσομοιωτής GMDSS για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ]: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #75.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ). Ιζ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ ΙΒ’[Σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο για τις ανάγκες της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ]: αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών τουλάχιστον #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ). * Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για ορισμένα είδη θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αναφερόμενων ανωτέρω ποσών.

Technical Requirements

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται για το: ΕΙΔΟΣ (Α): Προσομοιωτής Γεφύρας για τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/Καλύμνου,κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της παρούσης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος, με αναφορά του αντίστοιχου προϋπολογισμού του είδους, ΕΙΔΟΣ (Β): Προσομοιωτής GMDSSγια τις ανάγκες της ΑΕΝ/Πλοιάρχων/ Καλύμνου, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της παρούσης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος, με αναφορά του αντίστοιχου προϋπολογισμού του είδους. EΙΔΟΣ (ΣΤ): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADARARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της παρούσης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος, με αναφορά του αντίστοιχου προϋπολογισμού του είδους. ΕΙΔΟΣ (Η) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της παρούσης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος, με αναφορά του αντίστοιχου προϋπολογισμού του είδους ΕΙΔΟΣ (Ι) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της παρούσης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος, με αναφορά του αντίστοιχου προϋπολογισμού του είδους ΕΙΔΟΣ (ΙΑ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ GMDSS για την ΑΕΝ/Π/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών από την έκδοση της παρούσης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας σχετική με το υπό προμήθεια είδος, με αναφορά του αντίστοιχου προϋπολογισμού του είδους,

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

05/07/2019

Dispatch Date

02/07/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 128-312200

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

03/06/2020

Dispatch Date

29/05/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 106-256413

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

03/06/2020

Dispatch Date

29/05/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 106-256409

Nr. 4

Source

ted.europa.eu

Publication Date

03/06/2020

Dispatch Date

01/06/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 106-256612

Nr. 5

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326059

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

13/12/2019 16:19

Modified

15/09/2020 08:01