Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων και απομακρυσμένης φύλαξης, με διαδικασία μίσθωσης εξοπλισμού.

Safety installations

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων και απομακρυσμένης φύλαξης, με διαδικασία μίσθωσης εξοπλισμού.

Buyer

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)Αθήνα

Tender Information

Prices

Estimated Price

990,000

Dates

Bid Deadline

20/01/2020 12:00

Sectors

Dredgers (CPV 34513250)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

EL

Lots

Lot 1

Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων και απομακρυσμένης φύλαξης, με διαδικασία μίσθωσης εξοπλισμού.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

990,000

Bids

Requirements

Economic Requirements

1) ο προσφέρων να έχει πιστοληπτική ικανότητα όχι μικρότερη τού 1 500 000,00 EUR· 2) ο προσφέρων να έχει πιστοληπτική ικανότητα για λήψη δανείου όχι μικρότερη των 500 000,00 EUR· 3) ο προσφέρων να διαθέτει ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και αστικής ευθύνης προϊόντων με κάλυψη κινδύνων λόγω τρομοκρατικών ενεργειών, με ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο 5 000 000,00 EUR και 10 000 000,00 EUR, αντίστοιχα, και εργοδοτικής αστικής ευθύνης με ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο 1 500 000,00 EUR και 1 500 000,00 EUR, αντίστοιχα, και επαγγελματικής ευθύνης με ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο 5 000 000,00 EUR και 10 000 000,00 EUR, αντίστοιχα, και επαγγελματικής ευθύνης για συστήματα συναγερμού και κέντρου ελέγχου με ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο 500 000,00 EUR και 1 000 000,00 EUR, αντίστοιχα, σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης· 4) o προσφέρων να έχει μέσο όρο κύκλων εργασιών τελευταίας τριετίας (ετών 2016, 2017, 2018) μεγαλύτερο ή ίσο του 1 000 000,00 EUR, που αφορά σε διεξαχθείσες και διεξαγόμενες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο αρ.1 παρ. θ. (εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο) του Ν. 3707/2008· 5) o προσφέρων να έχει μέσο όρο κύκλων εργασιών τελευταίας τριετίας (ετών 2016, 2017, 2018) μεγαλύτερο ή ίσο των 300 000,00 EUR, που αφορά σε διεξαχθείσες και διεξαγόμενες υπηρεσίες ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθ. 1 παρ. α. (επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων) του Ν.3707/2008.

Deposits

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 19 800,00 EUR, για το σύνολο τού αντικειμένου τού διαγωνισμού.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F05 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-590046

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:10

Modified

03/02/2020 14:16