«Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

Accounting services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
72.5
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι λογιστικές / διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας της Κοινωνία της Πληροφορία Α.Ε., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ.1.3) και το Παράρτημα Ι - Μέρος Α της διακήρυξης.

Buyer

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λ. Θηβών 196 - 198Άγ. Ιωάννης Ρέντης182 33+30 2132141216+30 2132141229http://www.ktpae.gr

Mediation Body Name

Δεν προβλέπεταιΔεν προβλέπεταιhttp://www.ktpae.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

660,000

Dates

Bid Deadline

31/07/2020 14:00

Sectors

Accounting services (CPV 79211000)

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

EL

Lots

Lot 1

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι λογιστικές / διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας της Κοινωνία της Πληροφορία Α.Ε., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ.1.3) και το Παράρτημα Ι - Μέρος Α της διακήρυξης.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

660,000

Cpvs

75120000

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο ΕΛΛΑΔΟΣ και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 2.2.4) «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» της διακήρυξης.

Economic Requirements

1) να διαθέτουν βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ, Παράρτημα IV. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνολική πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 100 % του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ· 2) να εμφανίζουν κατά μέσο όρο κερδοφορία, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2016, 2017, 2018) ή κατά το διάστημα λειτουργίας τους, αν αυτό είναι μικρότερο των τριών (3) ετών· 3) ο ετήσιος μέσος όρος του κύκλου εργασιών του προσφέροντος που αφορά στην εκτέλεση υπηρεσιών, συναφών προς το κύριο αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης (ήτοι λογιστικές υπηρεσίες), κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση, εφόσον αυτό είναι μικρότερο, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200 % του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση δε, ένωσης εταιρειών / κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης - κοινοπραξίας και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 2.2.5) «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της διακήρυξης.

Technical Requirements

1) κατά τα τελευταία πέντε (5) (*) και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου, να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) έργα / συμβάσεις με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο τής παρούσας διακήρυξης και συνολικού προϋπολογισμού αυτών τουλάχιστον ίσου με το 100 % του προϋπολογισμού του έργου (εξαιρούμενης της προαίρεσης)· 2) κατά τα τελευταία πέντε (5) (*) και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου, να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) έργα / συμβάσεις με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης σε φορείς γενικής κυβέρνησης, πέραν των ανωτέρω της παρ. 1 και συνολικού προϋπολογισμού αυτών τουλάχιστον ίσου με το 100 % του προϋπολογισμού του έργου (εξαιρούμενης της προαίρεσης)· 3) να διαθέτουν τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε λογιστικές, φοροτεχνικές υπηρεσίες· 4) οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέσουν για την εν λόγω σύμβαση ομάδα έργου, που θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τυπικά προσόντα για την εκτέλεση του έργου: — πτυχίο Α.Ε.Ι., οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης, — εμπειρία παροχής φοροτεχνικών - λογιστικών υπηρεσιών για τουλάχιστον 5 έτη, — εμπειρία σε παροχή διοικητικής υποστήριξης σε φορείς γενικής κυβέρνησης (Τμήμα Προϋπολογισμού και Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων), για τουλάχιστον 3 έτη, — δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Α΄ τάξης (Π.Δ. 340/1998) Οικονομικού Επιμελητηρίου από το Οικονομικό Επιμελητήριο ΕΛΛΑΔΟΣ, — εμπειρία και γνώση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής και μισθοδοσίας, που χρησιμοποιούνται από φορείς γενικής κυβέρνησης· 5) να διαθέτουν μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό τουλάχιστον 60 ατόμων, κατά το τρέχον έτος. Το σχετικό κριτήριο αξιολογείται ως απόδειξη της δυνατότητας τού προσφέροντος να ανταποκριθεί στο έργο και στις ανάγκες που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εκτέλεσή του· 6) να διαθέτουν το πρότυπο συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001 ή ισοδύναμο, τα οποία πρέπει να έχουν ισχύ και τα οποία να έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου· 7) να διαθέτουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για την τήρηση συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 37001 ή ισοδύναμο, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και όπως αναλυτικά περιγράφεται στη παρ. 2.2.6) «Τεχνική ικανότητα» της διακήρυξης. Minimum level(s) of standards possibly required: (*) Επισημαίνεται ότι η τεκμηρίωση της ικανότητας ζητείται να αποδεικνύεται κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης υλοποίησης έργων στη χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή για την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων προς όφελος του έργου.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

29/06/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326933

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 13:58

Modified

15/09/2020 08:01