Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ. (αρ. διακ. 472/2019).

Miscellaneous computer equipment

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.75
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.48 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
72.5
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
71.43
100 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ..

Buyer

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη
541 24, Θεσσαλονίκη
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λ. Θηβών 196 - 196Αθήνα182 33aepp@aepp-procurement.grhttp://www.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

483,870.97

Final Price

320,136.15

Dates

Bid Deadline

30/12/2019 23:59

Sectors

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Προβολικό σύστημα αίθουσας διδασκαλίας.
Προμήθεια 70 προβολικών συστημάτων αίθουσας διδασκαλίας.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

06/07/2020

Estimated Price

36,693.54

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.9/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

9

Bids

Price

35,478

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 2

Πολυμηχάνημα colour inkjet.
Προμήθεια 50 έγχρωμων πολυμηχανημάτων.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

11,290.32

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.7/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

7

Bids

Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε.
Π. Μπακογιάννη 44
144 52, Αθήνα
Greece

Price

9,812.44

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 3

Εκτυπωτής.
Προμήθεια 10 εκτυπωτών.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

1,854.83

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.6/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

6

Bids

Άβαξ Computer Applications Ι.Κ.Ε.
Νικολάου Σκουλά 30
731 36, Χανιά
Greece

Price

1,550

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 4

Scanner.
Προμήθεια 25 scanner.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

9,274.19

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.5/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

5

Bids

Άβαξ Computer Applications Ι.Κ.Ε.
Νικολάου Σκουλά 30
731 36, Χανιά
Greece

Price

6,931

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 5

Φορητός υπολογιστής.
Προμήθεια 150 φορητών υπολογιστών.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

120,967.74

Bids Count

5

Electronic Bids Count

5

Contract Number

472.4/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

4

Bids

Πράξη Ε.Π.Ε. Μηχανές Γραφείου
Αντ. Τρίτση 15 -17
555 35, Θεσσαλονίκη
Greece

Price

73,225.71

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 6

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Ι7.
Προμήθεια 100 υπολογιστών τύπου Ι7.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

112,903.22

Bids Count

5

Electronic Bids Count

5

Contract Number

472.3/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

3

Bids

Πράξη Ε.Π.Ε. Μηχανές Γραφείου
Αντ. Τρίτση 15 -17
555 35, Θεσσαλονίκη
Greece

Price

62,185.1

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 7

Οθόνη Η/Υ.
Προμήθεια 155 οθονών υπολογιστών.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

22,177.42

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.2/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

2

Bids

Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε.
144 52, Αθήνα
Greece

Price

20,359.64

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 8

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Ι5.
Προμήθεια 215 ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Ι5.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

117,903.22

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.1/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

1

Bids

Πράξη Ε.Π.Ε. Μηχανές Γραφείου
Αντ. Τρίτση 15 -17
555 35, Θεσσαλονίκη
Greece

Price

94,991.26

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 9

Πολυμηχάνημα black και white laser.
Προμήθεια 75 ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

29/06/2020

Estimated Price

15,725.81

Bids Count

4

Electronic Bids Count

4

Contract Number

472.8/2020

Cpvs

30236000

Lot Number

8

Bids

Πράξη Ε.Π.Ε. Μηχανές Γραφείου
Αντ. Τρίτση 15 -17
555 35, Θεσσαλονίκη
Greece

Price

15,603

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 10

Προβολικό σύστημα αμφιθεάτρου διδασκαλίας.
Προμήθεια 10 προβολικών συστημάτων αμφιθεάτρου διδασκαλίας.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

35,080.64

Cpvs

30236000

Lot Number

10

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Economic Requirements

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό (σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης) ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 100 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τού διαγωνισμού χωρίς τον ΦΠΑ, ανά τμήμα, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Technical Requirements

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων οικονομικών ετών (2016, 2017 και 2018), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση για είδη που σχετίζονται με το αντικείμενο τής σύμβασης. Το ποσό της / των σύμβασης/-σεων θα πρέπει να ανέρχεται/-ονται τουλάχιστον στο 100 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, ανά τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

27/11/2019

Dispatch Date

25/11/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 229-561671

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326465

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

14/12/2019 02:13

Modified

15/09/2020 08:01