Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού.

Lighting equipment and electric lamps

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
72.5
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού (εκτός προθηκών), και ειδικών κατασκευών φωτισμού του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Buyer

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)Αθήνα

Tender Information

Prices

Estimated Price

483,870.97

Dates

Bid Deadline

12/08/2020 22:00

Sectors

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού (εκτός προθηκών), και ειδικών κατασκευών φωτισμού του Μουσείου Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της διακήρυξης και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη, εγκριθείσα διά της με αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΜΕΧ/69396/10353/702/85/2.5.2013, ΑΔΑ: ΒΕΝΓΓ-1Ο1 απόφασης του υπουργού Πολιτισμού (Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης), για τη μεταστέγαση του Μ.Ν.Ε.Π. στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Άρεως, Αδριανού, Βρυσακίου, Κλάδου, και την επανέκθεση των μονίμων συλλογών του, ως ακολούθως: — τζαμί Τζισδαράκη, «Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και το Τζαμί Τζισδαράκη», — κτιριακή ενότητα Α: Κτίρια Α1, Α2, «Τι πιστεύουν; Τι πιστεύετε;», — κτιριακή ενότητα Γ: Κτίρια Γ1, Γ2 «Από πού είστε; Είμαστε; Η ιστορία του τετραγώνου», — κτιριακή ενότητα Δ: Κτίρια Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 «Πού έμεναν; Πού μένετε;», — κτιριακή ενότητα Ε: Κτίριο Ε1 «Πώς διασκεδάζουν; Πώς διασκεδάζετε;», — κτιριακή ενότητα Ζ: Κτίριο Ζ1 «Τι δουλειά κάνουν; Τι δουλειά κάνετε;», — κτιριακή ενότητα Μ: Κτίριο Μ1 «Τι δουλειά κάνουν; Τι δουλειά κάνετε; Έργα γυναικών», — κτιριακή ενότητα Ν: Κτίριο Ν1 «Τι φοράτε; Τι φορούν;». Πια αναλυτικά, πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση: — 915 φωτιστικών σωμάτων, spot ράγας, — εκατόν εβδομήντα οκτώ μέτρων και 10 εκατοστών (178,10m) γραμμικών φωτιστικών σωμάτων, linear LED, — δέκα (10) επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων LED, — δεκαεπτά (17) φωτιστικών σωμάτων οροφής, χωνευτά, — ενενήντα τεσσάρων μέτρων (94m) φωτιστικών κατασκευών, — 20 τεμαχίων φωτιστικών κατασκευών linear LED, — 29 τεμαχίων φωτιστικών τύπου Washer Effect, — εξακοσίων ογδόντα τριών μέτρων (683m) ροηφόρου ράγας, — πέντε (5) Dali Server, — 2 αισθητήρων φωτεινότητας συστήματος Dali, — 373 τεμαχίων φίλτρων - ανακλαστήρων φωτιστικών σωμάτων, — έξι μέτρων (6m) ειδικής φωτιστικής κατασκευής, — ογδόντα τετραγωνικών μέτρων και μισού (80,50 m2) μεταλλικής διάτρητης οροφής, — τριακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων και τριάντα εκατοστών (330,30 m2) αντηλιακής μεμβράνης, — δέκα (10) τεμαχίων ειδικής μεταλλικής κατασκευής, — δεκαεννιά μέτρων (19m) ειδικής ξύλινης κατασκευής, — ογδόντα δύο μέτρων και ογδόντα εκατοστών (82,80m) μεταλλικής λεπτομέρειας δαπέδου. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η παροχή πλήρων οδηγιών, και η εκπαίδευση του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του εξοπλισμού, καθώς και η ρύθμιση του φωτισμού.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

483,870.97

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-325960

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 13:58

Modified

15/09/2020 08:01