Επιλογή εργολάβου υπηρεσιών πλύσης ιματισμού, για δύο (2) έτη, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» .

Washing and dry-cleaning services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Επιλογή εργολάβου υπηρεσιών πλύσης ιματισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (312 000,00 EUR) χωρίς του ΦΠΑ 17 %, για δύο (2) έτη.

Buyer

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ε. Βοστάνη 48
811 00, Μυτιλήνη
Greece

Appeal Body Name

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Ε. Βοστάνη 48Μυτιλήνη811 00+30 2251026390+30 2251037130http://vostanio.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

312,000

Dates

Bid Deadline

20/01/2020 14:30

Sectors

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Επιλογή εργολάβου υπηρεσιών πλύσης ιματισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (312 000,00 EUR) χωρίς του ΦΠΑ 17 %, για δύο (2) έτη.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

312,000

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-589244

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:08

Modified

03/02/2020 14:16