Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου Unimog.

Specialist vehicles

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου Unimog, με λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέα και καταστροφέα, για εργασίες αποψίλωσης για τον Δήμο Δέλτα.

Buyer

Δήμος Δέλτα
Νικολάου Πλαστήρα 13
574 00, Σίνδος
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 (κτίριο Κεράνης)Άγ. Ιωάννης Ρέντης182 33+30 2132141216aepp@aepp-procurement.gr+30 2132141229http://www.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

78,000

Dates

Bid Deadline

14/01/2020 17:00

Sectors

Specialist vehicles (CPV 34114000)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου Unimog, με λεπίδα αποχιονισμού, αλατοδιανομέα και καταστροφέα, για εργασίες αποψίλωσης για τον Δήμο Δέλτα. Η διαδικασία σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.2016): «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 78 000,00 EUR (96 720,00 EUR μαζί με τον Φ.Π.Α. 24 %). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ05: «Συστήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή παρέμβασης τής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.), της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», βάσει της υπ’ αριθμ. 5640/16.10.2019 απόφασης ένταξης τής Πράξης: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου Unimog», με κωδικό ΟΠΣ 5030582, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020».

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

78,000

Cpvs

34144000

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού1.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

11/12/2019

Dispatch Date

09/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 239-585953

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:08

Modified

03/02/2020 14:16