Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών — Ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης τής πόλης της Λάρισας.

Water-main refurbishment construction work

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 6 500 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, αφορά στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης, καθώς και κατασκευή νέων δικτύων, για τη διασύνδεση και ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων στις συνοικίες Ανθούπολη, Λαχανόκηποι, Νέα Σμύρνη και Φιλιππούπολη, της πόλης της Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς 16 atm και την αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης.

Buyer

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Κτίριο ΚεράνηςΆγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα182 33+30 2132141216+30 2132141229

Tender Information

Prices

Estimated Price

6.5 Million

Dates

Bid Deadline

21/01/2020 15:00

Types

Supply Type

Works

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 6 500 000,00 EUR χωρίς ΦΠΑ, αφορά στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης, καθώς και κατασκευή νέων δικτύων, για τη διασύνδεση και ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων στις συνοικίες Ανθούπολη, Λαχανόκηποι, Νέα Σμύρνη και Φιλιππούπολη, της πόλης της Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς 16 atm και την αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης. Προβλέπεται η κατασκευή 40.260,00 μ. αγωγών από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, διατομών Φ90, Φ110, Φ160, Φ200 και Φ300.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

6.5 Million

Bids

Requirements

Personal Requirements

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος - μέλος της Ένωσης· β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)· γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της οικείας Διακήρυξης και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς· δύναται, όμως, για τις εν λόγω ενώσεις, η σύσταση κοινοπραξίας για τη σύναψη τής σύμβασης και την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Deposits

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 130 000,00 EUR, που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21.11.2020. Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F05 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-589997

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:10

Modified

03/02/2020 14:16