Προμήθεια και ανανέωση συνδρομών επιστημονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης Π.Κ. (Ρέθυμνο και Ηράκλειο), για το 2019.

Subscription services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
71.43
71.43 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
33.33
0 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 0 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Ανανέωση των συνδρομών επιστημονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, κατά το έτος 2019. Ως «περιοδικές εκδόσεις του συνδρομητικού έτους 2019», νοούνται όλα τα τεύχη των ζητουμένων τίτλων περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), που κυκλοφόρησαν ή θα κυκλοφορήσουν ως αντιστοιχούντα στο έτος 2019, σύμφωνα με τα ανάλογα σχήματα και τις πολιτικές έκδοσης των εκδοτών.

Buyer

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Τμήμα Προμηθειών, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα
741 00, Ρέθυμνο
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο ΚεράνηςΆγιος Ιωάννης Ρέντης182 33+30 2132141216aepp@aepp-procurement.grwww.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

233,102.19

Dates

Bid Deadline

21/01/2020 17:00

Sectors

Subscription services (CPV 79980000)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

EL

Lots

Lot 1

Ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις.
Αφορά σε ηλεκτρονικές έντυπες εκδόσεις περιοδικών 2019, σύμφωνα με τους πίνακες που συνοδεύουν τη διακήρυξη τού διαγωνισμού.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

231,687.1

Cpvs

79980000

Lot Number

1

Bids

Lot 2

Έντυπα ελληνικά περιοδικά.
Αφορά σε έντυπα ελληνικά περιοδικά, σύμφωνα με τον πίνακα τίτλων που δίνεται στη διακήρυξη.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

1,415.09

Cpvs

79980000

Lot Number

2

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Economic Requirements

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών: αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (540 000,00 EUR) νόμισμα (EUR), δηλαδή διπλάσιο του προϋπολογισμού τού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και προσκομίζοντας ισολογισμούς (ή Ε3 ή Ν) των 3 τελευταίων ετών (δηλαδή 2016, 2017 και 2018), που θα το αποδεικνύουν.

Technical Requirements

1) κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις σχετικών προμηθειών ανανεώσεων περιοδικών, που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών 2016, 2017, 2018, και θα ληφθούν υπόψη και οι συμβάσεις που εκτελέστηκαν κατά το 2019, τα οποία θα αξιολογηθούν ως εξής: σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 2.2.6) για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και απορρίπτεται· 2) οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού στο αντικείμενο, της «εμπορίας και υποστήριξης συνδρομών περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή».

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-588479

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

14/12/2019 03:12

Modified

03/02/2020 14:16