Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης — Λ44/2020.

Cleaning services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
15.28
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 91.67 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
73.44
87.5 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
83.33
100 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων Α και Β του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και του περιβάλλοντος χώρου.

Buyer

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
25ης Μαρτίου και Παραλίας
546 46, Θεσσαλονίκη
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφόρος Θηβών 198Άγ. Ιωάννης Ρέντης182 33

Tender Information

Prices

Estimated Price

320,000

Final Price

312,915.7

Dates

Bid Deadline

10/10/2019 15:00

Sectors

Cleaning services (CPV 90910000)

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων Α και Β του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, και του περιβάλλοντος χώρου.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

01/07/2020

Estimated Price

320,000

Bids Count

5

Electronic Bids Count

5

Contract Number

Λ44/2020

Bids

Price

312,975.7

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης, ήτοι υπηρεσίες καθαρισμού. Ειδικότερα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Ειδικότερα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Technical Requirements

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017, 2018), να έχουν εκτελέσει ή να είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου και ανάλογου ετήσιου (160 000,00 EUR) προϋπολογισμού· β) να διαθέτουν 30 άτομα προσωπικό, με ειδικότητα ανάλογη με αυτή, που απαιτείται για την παρεχόμενη υπηρεσία· γ) να διαθέτουν τον κατάλληλο επαγγελματικό και τεχνικό εξοπλισμό, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ· δ) να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 ή ισοδύναμα. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο οργανισμό και να βεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4412/2106. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να καλύπτουν το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. Αποδεκτά γίνονται από την αναθέτουσα αρχή και άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά, από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017, 2018), να έχουν εκτελέσει ή να είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου και ανάλογου ετήσιου (160 000,00 EUR) προϋπολογισμού. β) να διαθέτουν 30 άτομα προσωπικό, με ειδικότητα ανάλογη με αυτή, που απαιτείται για την παρεχόμενη υπηρεσία· γ) να διαθέτουν τον κατάλληλο επαγγελματικό και τεχνικό εξοπλισμό, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ· δ) να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 ή ισοδύναμα. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο οργανισμό και να βεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4412/2106. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να καλύπτουν το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. Αποδεκτά γίνονται από την αναθέτουσα αρχή και άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά, από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

02/09/2019

Dispatch Date

29/08/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 168-411014

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-327339

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

13/12/2019 20:18

Modified

15/09/2020 08:01