Καθαρισμός - συντήρηση τού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ. από υλικά — Κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018).

Tree pruning and hedge trimming

Indicators

Administrative Capacity Indicator
0
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή, για δύο (2) έτη, υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, επί του εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Buyer

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών ΠροσφυγώνΑθήναhttp://aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

483,870.97

Dates

Bid Deadline

23/01/2020 11:00

Sectors

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή, για δύο (2) έτη, υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στη(ν): 1) βελτίωση τής οδικής ασφάλειας, με την κοπή των χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα τής οδού, και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης αυτής, ιδιαίτερα στους κόμβους· 2) προστασία του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς· 3) προστασία της περιμετρικής ζώνης της οδού από προσχώσεις εκατέρωθεν εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

483,870.97

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Economic Requirements

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν / παρέχουν: «Ειδικό» 1 ετήσιο κύκλο εργασιών (αντικείμενο σύμβασης υπηρεσίες κοπής χόρτων στο οδικό δίκτυο, που εμποδίζουν την ορατότητα οδών), για τα ακόλουθα έτη: — έτος 2016: κύκλος εργασιών 80 000,00 - νόμισμα EUR, — έτος 2017: κύκλος εργασιών 80 000,00 - νόμισμα EUR, — έτος 2018: κύκλος εργασιών 80 000,00 - νόμισμα EUR. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν έχει κλείσει τη χρήση τού 2018, η τριετία θα αφορά στα έτη 2015, 2016, 2017.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-589254

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:18

Modified

03/02/2020 14:16