Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χανίων.

Articles for funfair, table or parlour games

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Συνοπτικά, η μελέτη προμήθειας αφορά στις παρακάτω παιδικές χαρές: 1) παιδική χαρά Δημοτικού Κήπου. Η συνολική έκταση του χώρου της παιδικής χαράς στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 1.200 m2· 2) παιδική χαρά του πάρκου Αγίων Αποστόλων. Η έκταση του χώρου παιχνιδιού εκτιμάται περίπου 1.700 m2· 3) παιδική χαρά εντός του πάρκου Πολυχρονίδη (Πευκάκια Νέας Χώρας), με συνολική έκταση των χώρων παιχνιδιού περίπου 400m2· 4) παιδική χαρά στο πάρκο Ανδρέα Γεωργιάδη (πλησίον Φράγκικου Νεκροταφείου), με συνολική έκταση των χώρων παιχνιδιού περίπου τα 750 m2.

Buyer

Δήμος Χανίων
Κυδωνίας 29
731 35, Χανιά
Greece

Appeal Body Name

Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος ΡέντηςΑθήνα182 33+30 2132141216aepp@aepp-procurement.gr+30 2132141219http://www.aepp-procurement.gr

Mediation Body Name

Δήμος Χανίων Κυδωνίας 29Χανιά73135+30 2821341760g-promitheies@chania.gr+30 2821341750http://www.chania.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

330,645.16

Dates

Bid Deadline

15/01/2020 15:30

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Συνοπτικά, η μελέτη προμήθειας αφορά στις παρακάτω παιδικές χαρές: 1) παιδική χαρά Δημοτικού Κήπου. Η συνολική έκταση του χώρου της παιδικής χαράς στην υφιστάμενη κατάστασή της είναι περίπου 1.200 m2· 2) παιδική χαρά του πάρκου Αγίων Αποστόλων. Η έκταση του χώρου παιχνιδιού εκτιμάται περίπου 1.700 m2· 3) παιδική χαρά εντός του πάρκου Πολυχρονίδη (Πευκάκια Νέας Χώρας), με συνολική έκταση των χώρων παιχνιδιού περίπου 400m2· 4) παιδική χαρά στο πάρκο Ανδρέα Γεωργιάδη (πλησίον Φράγκικου Νεκροταφείου), με συνολική έκταση των χώρων παιχνιδιού περίπου τα 750 m2.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

330,645.16

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-588490

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:12

Modified

03/02/2020 14:16