Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ε. Βοστάνη 48
811 00, Μυτιλήνη
Greece
Authority Type: Public Body
Main Activities: Health

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 Nr. of Tenders Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Education and training services Other community, social and personal services Food, beverages, tobacco and related products Repair and maintenance services Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Sewage, refuse, cleaning and environmental services Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Main Suppliers
0 0 1 1 Nr. of Tenders Ένωση εταιρειών «Πλέγμα Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε. – Μεσογειακό Συμβουλευτικό ΚΕΚ Α.Ε. – ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε»
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data

Tenders: 22

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Επιλογή εργολάβου υπηρεσιών πλύσης ιματισμού, για δύο (2) έτη, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» .
Washing and dry-cleaning services
Επιλογή εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
Building-cleaning services
Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», για ένα (1) έτος.
Fuels
Διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός, για την προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 350 000,00 EUR με ΦΠΑ.
Food, beverages, tobacco and related products
Διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των χώρων τού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», για δύο (2) έτη.
Guard services
Διεθνής, ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», για δύο (2) έτη.
Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
Για την προμήθεια αντιδραστηρίων, για προσδιορισμό εργαστηριακών εξετάσεων για ανοσολογικούς αναλυτές, με συνοδό εξοπλισμό, για τις ανάγκες των τμημάτων αιμοδοσίας - Μ.Π.Μ.Α., για 1 έτος.
Laboratory reagents
Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Ν.Μ. «Βοστάνειο».
Medical equipments
Ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», για 1 έτος.
Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
Ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Μυτιλήνης Βοστάνειο, ΜΤΕΝΣ, ΚΕΦΙΑΠ, Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.
Cleaning services

Page: 1 of 3 - Entries: 22

Entries per Page