O portalu Opentender

Približno 15 % bruto domačega proizvoda EU se vsako leto porabi za blago in storitve in nekatere ocene pa kažejo, da korupcija zvišuje ceno vladnih naročil za 20 do 20 %. Še bolj zaskrbljujoče je, da korupcija v javnih naročilih ogroža široko podprte javne cilje, kot so na primer gradnja varnih avtocest, visokokakovostne šolske zgradbe ali pravočasna dostava zdravil.

Pričakuje se, da se bodo z brezplačnim zagotavljanjem celovitih informacij o javnih naročilih vsem zainteresiranim strankam v obliki, ki je enostavna za uporabo, povečala preglednost trga, zmanjšali transakcijski stroški in olajšala vladna odgovornost. Zaradi tega je bila osnovana platforma opentender.eu, ki predstavlja centralno, javno in odprto platformo za javna naročila in ki bo prispevala k doseganju kakovosti in učinkovitosti javnega naročanja, pa tudi povečala integriteto javnega sektorja.

Kaj je Opentender?

Digiwhist

Projekt DIGIWHIST, ki se financira iz EU programa Obzorje 2020, združuje šest evropskih raziskovalnih inštitutov in stremi k cilju, da se družbi omogoči boj proti korupciji v javnem sektorju. S sistematičnim zbiranjem, strukturiranjem, analizo, razširjanjem informacij o javnih naročilih in mehanizmom, ki povečuje odgovornost javnih uslužbencev v vsej EU in nekaterih sosednjih državah, bo hkrati povečal zaupanje v vlado in izboljšal učinkovitost javnih izdatkov v Evropi.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Oddelek za sociologijo v Cambridgeu je zaradi svojega izjemnega dela na področju družbene teorije in empiričnih socioloških raziskav znan kot središče odličnosti. V Cambridgeu se sociologijo izvaja in poučuje v interdisciplinarnem kontekstu, zlasti v zvezi s politiko, psihologijo, antropologijo, ekonomijo in zgodovino.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) je nemška veja mednarodne združbe Open Knowledge Foundation Network (OFN). Neprofitna organizacija je bila ustanovljena leta 2011 in je namenjena spodbujanju odprtih podatkov in vsebin v vseh oblikah – vključno z javnimi informacijami, javno financiranimi raziskavami in kulturnimi vsebinami v javni domeni. Organizacija je na svojem področju mednarodna gonilna sila z bogatimi izkušnjami pri izdelavi orodij in skupnostjo odprtega gradiva. OKF DE je možganski trust, ki združuje pravno strokovna in tehnična znanja za svetovanje vladnim organom in drugim organizacijam pri objavi odprtih podatkov, pomoči potencialnim uporabnikom pri uporabi odprtih podatkov za ustvarjanje novih in inovativnih izdelkov in storitev. OKF DE se ukvarja s tehnologijami, ki omogočajo večjo transparentnost v javnem življenju in nudijo nov prostor za vključevanje državljanom.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Inštitut za vladno transparentnost, The Government Transparency Institute, je bil ustanovljen leta 2015 zaradi vse večje potrebe in priložnosti za samostojno raziskovanje preglednosti, korupcije in kakovosti vlade v Evropi in zunaj nje. Inštitut je nepristranski možganski trust, ki je neodvisen od vlad, političnih strank in posebnih interesnih skupin. Cilj inštituta je sistematično raziskovanje vzrokov, lastnosti in posledic nizke kakovosti vlade v sklopu interdisciplinarnega pristopa, ki temelji na politologiji, ekonomiji, pravu in podatkovni znanosti. Z objavo velikih podatkovnih zbirk in robustno analizo si inštitut prizadeva pomagati državljanom, da od vlade zahtevajo prevzem odgovornosti in odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance v Berlinu pripravlja izjemno uspešne študente za vodstvene položaje v vladi, podjetjih in civilni družbi. Izkušenim strokovnjakom nudi možnost, da poglobijo svoje znanje na področju javnega upravljanja. Priznana mednarodna fakulteta se ponaša s strokovnim znanjem iz ekonomije, gospodarstva, prava, političnih in družbenih ved stremi k interdisciplinarnemu, politično usmerjenemu pristopu v programu poučevanja in raziskovanja.

Hertie School of Governance

Datlab

Datalab je češko podjetje na področju informacijskih tehnologij, ki se ukvarja s pridobivanjem in obdelavo podatkov. Od leta 2015 redno obdeluje podatke 30 različnih spletnih strani in sistemov. Tesno sodeluje s sektorjem nevladnih organizacij in vodi kar nekaj večjih odprtokodnih storitev, npr. vsechnyzakazky.cz (podatkovna zbirka o naročilih), politickefinance.cz (nadzor financiranja političnih strank).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime je skupno raziskovalno središče transnacionalnega kriminala Katoliške univerze Srca Jezusovega v Milanu in Univerze v Trentu. Transcrime analizira strategije preprečevanja in boja proti kriminalu z integriranim pristopom, ki združuje kriminologijo, pravo, statistiko, ekonomijo in forenzično računovodstvo. Raziskovalno središče se osredotoča zlasti na pojave kaznivih dejanj na področjih organiziranega kriminala, finančnega kriminala, pranja denarja in korupcije.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime