O platforme Opentender

Každý rok sa v EÚ na obstarávanie tovarov a služieb vynaloží približne 15 % hrubého domáceho produktu. Podľa niektorých odhadov zvyšuje korupcia cenu vládnych zákaziek o 20 až 25 %. Viac znepokojujúca je skutočnosť, že korupcia vo verejnom obstarávaní ohrozuje aj široko podporované verejné ciele, ako napríklad budovanie bezpečných diaľnic, kvalitných školských budov alebo včasné dodávanie liekov.

Bezplatné poskytovanie komplexných informácií o verejných obstarávaniach v ľahko použiteľnom formáte všetkým zainteresovaným stranám by malo zvýšiť transparentnosť trhu, znížiť transakčné náklady a zlepšiť zodpovednosť vlády. Z tohto dôvodu bola založená stránka opentender.eu ako centrálna, verejná a otvorená platforma verejného obstarávania, ktorej cieľom je prispieť k dosiahnutiu priaznivej hodnoty v pomere k finančným prostriedkom vynaloženým vo verejnom obstarávaní, ako aj zvýšiť integritu v celom verejnom sektore.

Kto je Opentender?

Digiwhist

Projekt DIGIWHIST, financovaný z programu EÚ Horizon 2020, spája šesť európskych výskumných inštitúcií, s cieľom podporiť spoločnosť v boji proti korupcii vo verejnom sektore. Zároveň zvýši dôveryhodnosť vlády a zlepší efektivitu verejných výdavkov v celej Európe pomocou systematického zhromažďovania, štruktúrovania, analýzy a rozširovania informácií o verejných obstarávaniach a mechanizmoch, čo zvýši zodpovednosť verejných činiteľov v celej EÚ a niektorých susediacich krajinách.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Katedra sociológie Cambridgskej univerzity má výlučné postavenie ako špičkové stredisko pre vynikajúcu prácu v oblasti sociálnej teórie a empirickom sociologickom výskume. Sociológia sa v Cambridgi praktikuje a vyučuje v interdisciplinárnom kontexte, s výrazným prepojením s politikou, psychológiou, antropológiou, ekonómiou a históriou.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Nadácia Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) je nemecká pobočka medzinárodnej siete Open Knowledge Foundation Network (OKFN). Je to nezávislá nezisková organizácia založená v roku 2011, ktorá sa venuje presadzovaniu otvoreného prístupu k údajom a otvoreného obsahu vo všetkých formách vrátane verejných informácií, výskumu financovanému z verejných zdrojov a verejne prístupnému kultúrnemu obsahu. Je medzinárodným lídrom vo svojej oblasti a má rozsiahle skúsenosti s budovaním nástrojov a komunít zameraných na otvorené materiály. OKF DE je organizáciou typu think-and-do tank, ktorá kombinuje právnu odbornosť a technické know-how, aby radila vládnym úradom a ďalším organizáciám pri zverejňovaní otvorených údajov a pomohla potenciálnym používateľom zapojiť sa do využívania otvorených údajov na vytvorenie inovatívnych nových produktov a služieb. Organizácia OKF-DE pracuje na technológiách, ktoré umožňujú väčšiu transparentnosť vo verejnom živote a nové priestory pre zapojenie občanov.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Založenie inštitútu Government Transparency Institute v roku 2015 bolo motivované rastúcou potrebou a príležitosťou viesť nezávislý výskum a presadzovanie transparentnosti, boja proti korupcii a kvality vedenia štátu v Európe aj mimo nej. Inštitút je nestranný think tank nezávislý od vlád, politických strán alebo záujmových skupín. Cieľom inštitútu je systematicky skúmať príčiny, vlastnosti a dôsledky nízkej kvality vedenia štátu pomocou interdisciplinárneho prístupu založeného na politológii, ekonómii, práve a vede o údajoch. Inštitút sa zameriava na pomoc občanom pri vyvodzovaní zodpovednosti voči vláde pomocou zverejňovania rozsiahlych súborov údajov a dôkladných analýz.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Univerzita Hertie School of Governance pripravuje výnimočných študentov na vedúce pozície vo vláde, podnikaní a občianskej spoločnosti. Univerzita tiež ponúka skúseným odborníkom príležitosť na prehĺbenie svojich zručností v oblasti riadenia vo verejnej správe. Renomovaná medzinárodná fakulta so skúsenosťami z ekonómie, podnikania, práva, politológie a sociológie používa pri výučbe a výskume politicky zameraný interdisciplinárny prístup.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab je česká spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT, ktorá sa špecializuje na extrahovanie a spracovanie údajov. Od roku 2015 pravidelne spracováva údaje z 30 rôznych webových stránok a systémov. Úzko spolupracuje s neziskovým sektorom a prevádzkuje niekoľko hlavných služieb otvoreného prístupu k údajom, ako napríklad vsechnyzakazky.cz (databáza obstarávania), politickefinance.cz (monitorovanie financovania politických strán).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime je spoločné výskumné centrum pre medzinárodnú trestnú činnosť Katolíckej univerzity Najsvätejšieho srdca v Miláne a Tridentskej univerzity. Analyzuje stratégie na prevenciu a boj proti trestnej činnosti pomocou integrovaného prístupu (kriminológia, právo, štatistika, ekonómia, forenzné účtovníctvo). Centrum Transcrime analyzuje predovšetkým trestné činy v oblasti organizovaného zločinu, finančnej trestnej činnosti, prania špinavých peňazí a korupcie.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime