Leasing af kølebiler til Fælleskøkkenet I/S

Panel vans

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.82
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Anskaffelse i form af leasing af 5 køretøjer, nærmere betegnet kølebiler til Fælleskøkkenet I/S.

Buyer

Fælleskøkkenet I/S
Granitvej 1
4990, Sakskøbing
Denmark

Appeal Body Name

Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2Viborg8800+45 72405600klfu@naevneneshus.dkhttps://naevneneshus.dk/

Mediation Body Name

Finder ikke anvendelseFinder ikke anvendelse

Tender Information

Dates

Bid Deadline

11/08/2020 12:00

Sectors

Panel vans (CPV 34136200)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

DA

Lots

Lot 1

Med afsæt i leveringsvolumen og geografisk placering af hhv. plejecentre og hjemmeboende borgere, har Ordregiver opgjort sit behov for køretøjer i form af kølebiler til transport. Ordregiver ønsker derfor med udbuddet at lease hhv. 4 køretøjer (Chassisbiler) over 3 500 kg., og 1 varebil under 3 500 kg. Køretøjerne er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. Ordregiver ønsker at anskaffe køretøjerne gennem en operationel leasingaftale over 60 måneder. Leasingaftalen skal således indeholde afskrivninger, samt løbende service og vedligehold af det samlede køretøj inkl. kølekonstruktionen samt hjul- og dækskifte. Ordregiver forestår selv de lovpligtige afgifter samt forsikring af køretøjerne. Ordregivers forventede kørselsbehov vil udgøre 20 000 – 30 000 km. pr. køretøj pr. år. Den tilbudte leasingaftale skal baseres på 25 000 km. pr. køretøj pr. år., og således baseres på en samlet pulje på 125 000 km. i alt fordelt på de 5 køretøjer. Evt. økonomi forbundet med hhv. underkørte og overkørte km., prissættes i tilbudsliste jf. Kontraktbilag B – Tilbudsliste, og indgår således i evalueringen af underkriteriet ”Pris”. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt om én samlet levering.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

09/07/2020

Cpvs

42513290
34136200

Bids

Requirements

Personal Requirements

Tilbuddet skal indeholde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres. Vejledning til udfyldelse af ESPD i TrueTender: Tilbudsgiver udfylder ESPD’et i TrueTender ved at klikke på ikonet + under ”ESPD dokumenter” i henhold til de efterspurgte oplysninger. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på Gem ESPD. Evt. andre enheder eller deltagere i sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD. Disse tilføjes til udbuddet via mail-funktionen i boksen ”ESPD dokumenter” ved at klikke på det blå kuvert-ikon. Herefter fremkommer en tekstboks, hvor navn samt mailadresse på underleverandører udfyldes, hvorefter der trykkes send link til underleverandør. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør: — Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør — Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter — Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet — Punkt D: Oplysninger om underleverandører jf. udbudslovens § 177, stk. 2. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136: — Punkt A: Grunde vedr. straffedomme — Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses. Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1: Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1. Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2. Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for selvrenselse jf. udbudslovens § 138. Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) afgiver tilbud skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt og for den enkelte deltager i sammenslutningen individuelt ESPD i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser. I forbindelse med den endelige dokumentation, jf. punkt 2.3 skal sammenslutningen endvidere være opmærksom på, at vedlægge en erklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud basere sig på andre enheders (virksomheders) teknisk og/eller faglig formåen. Tilbudsgiver skal angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD del ll, punkt C. Der skal vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, del lll samt del IV, for hver enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. I forbindelse med den endelige dokumentation, jf. punkt 2.3 skal tilbudsgiver endvidere være opmærksom på at vedlægge en støtteerklæring, hvormed de andre enheder erklærer at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med løsning af opgaven. De andre enheder skal desuden på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 144, stk. 4 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Technical Requirements

Tilbudsgiver skal anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt 1.5 og som alene eller sammen opfylder mindstekravene jf. sidste bullet]. Se punkt 1.5.2 i forhold til, hvad ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference. Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato. Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer. Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om. Referencerne skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig ift. mindstekravene jf. sidste bullit. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer). 2) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt. 3) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne. Det er et mindstekrav, at minimum en af referencerne dokumenterer levering af køretøjer i form af kølebiler, baseret på chassisopbygning. Det er et mindstekrav, at minimum én (1) af referencerne dokumenterer levering af køretøj(er) i form af kølebil(er) godkendt til fødevaredistribution. Det er et mindstekrav, at minimum én (1) af referencerne dokumenterer levering og efterfølgende servicering af det fulde køretøj, herunder kølekonstruktionen. Mindstekravene kan opfyldes ved én reference indeholdende ovennævnte opgaver eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte opgaver er udført for mindst én (1) kunde. Tilbudsgiver har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

10/07/2019

Dispatch Date

08/07/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2019/S 131-321440

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 133-326008

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

05/06/2020

Dispatch Date

03/06/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 108-261394

Nr. 4

Source

ted.europa.eu

Publication Date

02/10/2019

Dispatch Date

01/10/2019

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

DA

Source Id

2019/S 190-461916

Nr. 5

Source

ted.europa.eu

Publication Date

09/07/2020

Dispatch Date

07/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 131-320991

Documents

Nr. 0

Nr. 1

Nr. 2

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

13/12/2019 16:46

Modified

15/09/2020 08:01