Kontrakt om produktion og distribution af Folketings tv på det digitale jordbaserede tv-net

Television production services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.82
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
66.67
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 0 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Denne kontrakt vedrører produktion og transmission af tv-udsendelser fra Folketinget (”Folketingskanalen”), opgradering af Folketingets tekst-tv samt service og vedligeholdelse af Folketingets eksisterende tv- og av-udstyr, videokonferenceudstyr samt opgradering af udstyret. Se pkt. II.2.4) for yderligere information.

Buyer

Folketinget
Christiansborg
1218, København K
Denmark

Appeal Body Name

Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2Viborg8800+45 72405600klfu@naevneneshus.dkhttps://klfu.naevneneshus.dk/

Tender Information

Prices

Estimated Price

8.1 Million
(national) 8.1 Million
(VAT) 25%

Dates

Bid Deadline

10/08/2020 12:00

Sectors

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Negotiated With Publication

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

DA

Lots

Lot 1

Kontrakt om Produktion og distribution af Folketings tv på det digitale jordbaserede tv-net
Folketinget udbyder produktion og transmission af tv-udsendelser fra Folketinget herunder blandt andet fra parlamentariske møder i Folketingssalen og udvalg og høringer i Landstingssalen. Folketinget stiller udstyr til produktionen til rådighed, og transmission sker gennem Folketingets adgang til det jordbaserede digitale sendenet. Kontrakten omfatter endvidere support og vedligeholdelse af Folketingets eksisterende tekniske tv- og Av udstyr, videokonferenceudstyr samt opgradering af udstyret. Kontrakten omfatter endvidere, at leverandøren/tjenesteyderen på timebasis og i varierende omfang installerer produktionsudstyr, eksempelvis udstyr som Folketinget måtte indkøbe under kontraktens varighed. Kontrakten omfatter endvidere, at leverandøren/tjenesteyderen på timebasis og i varierende omfang stiller produktions- og TEKOmedarbejdere til rådighed for Folketinget, udover hvad der er påkrævet for optagelse og afvikling af de parlamentariske møder.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

8.1 Million
(national) 8.1 Million

Contract Number

1

Cpvs

32200000

Bids

Requirements

Economic Requirements

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: - Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår - Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver kræve, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Egenkapital: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Omsætning i de 3 seneste år: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Egenkapital: Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Technical Requirements

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

26/06/2020

Dispatch Date

24/06/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 122-299671

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 133-327254

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 13:08

Modified

15/09/2020 08:01