Rengøringsservice Boligselskabet Friheden

Accommodation cleaning services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Trappevask og rengøringsservice for 3 af Boligselskabet Frihedens afdelinger. Opgaven omfatter trappevask, indvendig lokalerengøring samt vinduespolering. Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Buyer

Boligselskabet Friheden
Hvidovrevej 355
2650, Hvidovre
Denmark

Appeal Body Name

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Toldboden 2Viborg8800klfu@erst.dkhttps://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Tender Information

Dates

Bid Deadline

18/08/2020 14:00

Sectors

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Restricted

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

DA

Lots

Lot 1

Se punkt II.1.4).

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

90911300

Bids

Requirements

Personal Requirements

En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre udbudslovens § 138 er gældende. Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover. En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre udbudslovens § 138 er gældende: - Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. - Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

Economic Requirements

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår. 2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår. 1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 4 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta). 2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 100 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta). Hvis ansøger/tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge underskrevet revisorerklæring eller revideret årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

Technical Requirements

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af: a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), b) Beløb (kontraktsum pr. år), c) Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn). Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen. Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen: Der skal minimum være 2 referencer med rengøringsservice (trappevask) for boligselskaber/foreninger, ejendomsadministrator eller privat boligforvalter af boliger til private. Hvis ansøger/tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 133-326802

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 13:58

Modified

15/09/2020 08:01