Totalentreprisekontrakt Ørnegårdsvej Opførelse af ungdoms- og familieboliger

Construction work

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.82
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
66.67
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 0 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

AKB København Afd. 10117 Ørnegårdsvej v. KAB udbyder hermed Totalentreprisekontrakt om projektering og etablering af 100 almene familie- og ungdomsboliger og dertilhørende fælles-/serviceareal samt omgivende terrænanlæg og 60 P-pladser. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet. Foruden at besidde den tilstrækkelige kapacitet til at varetage en sådan entrepriseopgave skal Totalentreprenøren råde over de fornødne ingeniør- og arkitektfaglige kompetencer til at projektere på baggrund af arkitektens (AI Gruppen) Dispositionsforslag og det øvrige udbudsmateriale. Byggeriet skal opføres tæt på motorvejsafkørsel. Projektet har modtaget Skema A-godkendelse fra Gentofte Kommune. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.

Buyer

AKB København Afd. 10117 Ørnegårdsvej v. KAB
Ørnegårdsvej 6
2820, Gentofte
Denmark

Appeal Body Name

Klagenævnet for Udbud Toldboden 2Viborg8800+45 32291095klfu@naevneshus.dkhttp://www.klfu.dk

Tender Information

Dates

Bid Deadline

09/08/2019 10:00

Sectors

Construction work (CPV 45000000)

Types

Supply Type

Works

Procedure Type

Negotiated With Publication

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

DA

Lots

Lot 1

Totalentreprisekontrakt Ørnegårdsvej - Opførelse af ungdoms- og familieboliger
Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. I overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsens del IV.1.5) tager ordregiver forbehold for at foretage kontrakttildeling på baggrund af de indledende tilbud. Der vil i så fald blive gennemført en evaluering af det indledende tilbud. Det understreges således, at ordregiver under udbuddet har ret, men ikke pligt, til at forhandle. Idet ordregiver har ret til at foretage tildeling på baggrund af det indledende tilbud, opfordres samtlige tilbudsgivere til at afgive gennemarbejdede indledende tilbud.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Cpvs

45100000

Bids

Requirements

Personal Requirements

De ansøgende totalentreprenørvirksomheder skal som led i ansøgningen udfylde et ESPD. Ved udfyldelse anvendes den i udbudsdokument 5.06 anførte skabelon, som skal importeres og udfyldes elektronisk på Byggeprojekt via ESPD-funktionen. Efter udfyldelse af formularen, skal den udfyldte formular downloades til ansøgerens computer og uploades som XML fil og pdf-fil på https://app.byggeprojekt.dk/public/1400-Oernegaardsvej_ungdoms-_og_familieboliger sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. Det er ikke et krav, at de uploadede eksemplarer af formularen underskrives af ansøgeren. Der opfordres til at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om elektronisk udfyldelse af formularen. Vejledningen er tilgængelig på https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/ ESPD-formularen udgør den foreløbige dokumentation for, at tilbudsgivere opfylder betingelserne for egnethed. Det er en betingelse for deltagelse, at følgende felter af ESPD-formularen udfyldes: - Del II: - - Afsnit A - Oplysninger om den økonomiske aktør (dog ikke afsnittene om reserverede kontrakter og del-kontrakter), - - Afsnit B - Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter, - - Afsnit C - Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. - Del III: - - Afsnit A - Grunde vedrørende straffedomme, - - Afsnit B - Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, - - Afsnit C - Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. - Del IV: - - Afsnit B – Økonomisk og finansiel formåen, - Afsnit C – Teknisk og faglig formåen. Hvis tilbud afgives af et konsortium, skal der vedlægges særskilte udfyldte ESPD-formularer for alle konsortiedeltagerne. Ordregiver understreger, at deltagerne i et konsortium i forbindelse med kontraktens udførelse vil hæfte solidarisk og direkte over for ordregiver. Hvis prækvalifikationen har omfattet et konsortium bestående af flere ansvarlige tilbudsgivere, skal det være netop disse juridiske personer – hverken færre eller flere – der afgiver tilbud. Der skal forud for en eventuel kontrakttildeling angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med, samt en erklæring om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse for tilbuddet. Erklæring herom kan afgives under anvendelse af Udbudsbilag herom. Der er ikke krav om, at tilbuddet vedlægges en sådan erklæring, idet tilbudsgiver dog har pligt til at fremsende en sådan, såfremt ordregiver på et hvilket som helst tidspunkt under udbudsproceduren/inden tildeling kræver det. Hvis tilbudsgiver ønsker, at der skal lægges vægt på underleverandørers (herunder koncernforbundne selskabers) kapacitet, skal der vedlægges særskilte udfyldte ESPD-formularer for alle underleverandører, der ønskes inddraget i vurderingen. Ordregiver understreger, at såfremt en tilbudsgiver alene kan opfylde de fastlagte mindstekrav via en underleverandørs økonomiske og finansiel kapacitet, vil denne underleverandør hæfte solidarisk og direkte med tilbudsgiver over for ordregiver i alle forhold, der kan henføres til kontrakten. Dokumentation for at kunne råde over andre enheders kapacitet vil blive indhentet i form af f.eks. en rådigheds-/støtteerklæring fra eller underleverandøraftale med disse enheder, hvoraf også bekræftelsen af den solidariske hæftelse skal indgå. Eksempler på rådigheds-/støtteerklæringer for økonomisk og finansiel kapacitet hhv. teknisk og faglig kapacitet er vedlagt som udbudsdokumenter.

Economic Requirements

Ansøger skal i udbudsmaterialets ESPD del IV, litra B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142: — Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, — Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren/enheden endnu ikke har aflagt årsregnskab gælder/beregnes omsætningskravet fra det tidspunkt/den periode, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren/enheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, gælder/beregnes egenkapitalkravet i forhold til egenkapitalen på ansøgningstidspunktet Det er et mindstekrav, at: — Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 100 000 000 DDK i det seneste afsluttede regnskabsår, — Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af det seneste afsluttede regnskabsår.

Technical Requirements

Ansøger skal i ESPD, del IV, litra C angive bedste referencer vedrørende opførelse og projektering af udført inden for de seneste 5 år herunder: — Tilsvarende type byggeri, — Alment byggeri, — Totalentreprise. Det præciseres, at de ovenfor nævnte byggerier ikke behøver at være indeholdt i samme reference. Det vil således være tilstrækkeligt, at ansøgeren angiver mindst én reference for hver type inden for de seneste 5 år. Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, idet det dog alene vil være den del af ydelserne/arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Der ønskes samlet maksimalt 10 referencer for ansøger som helhed (uanset om ansøger støtter sig på andre enheder, er en sammenslutning eller afgiver ansøgning alene), fordelt på referencer for udførelse (5 stk.) og arkitektprojektering (2 stk.), ingeniørprojektering (2 stk.), landinspektør (1 stk.). Såfremt ansøger fremsender mere end 10 referencer, inddrager ordregiver alene de 10 nyeste referencer (dvs. de 10 senest afsluttede sager) i vurderingen. Dette gælder ligeledes, såfremt ansøger f.eks. vedlægger mere end 5 udførelsesreferencer, idet ordregiver så alene vil inddrage de 5 nyeste og så fremdeles. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 10 nyeste, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. For at lette relevansvurderingen bør referencerne indeholde oplysning om: - Entrepriseform - Størrelse (areal og anlægssum/honorar), - Dato for opgavens aflevering / aktuelt, stade, - Beskrivelse af ansøgerens/enhedens ydelser (rolle og funktion). Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument - maksimalt 1 A4-side pr. reference. I så fald bør ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument. - Ansøgeren skal anføre mindst 1 reference vedrørende opførelse af byggeri i totalentreprise, - Ansøgeren skal anføre mindst 1 reference vedrørende opførelse af alment boligbyggeri.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

19/06/2019

Dispatch Date

17/06/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2019/S 116-283883

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

09/08/2019

Dispatch Date

05/08/2019

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

DA

Source Id

2019/S 153-376195

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 133-325476

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

13/12/2019 14:41

Modified

15/09/2020 08:01