Rammeaftale vedr. it-konsulentydelser til test

System quality assurance assessment and review services

Indicators

Administrative Capacity Indicator
40
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 100 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
85
80 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
100
100 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af testfaglige kompetencer på timebasis. Overordnet set omfatter rammeaftalen opgaver indenfor: - Testmanagement - Test generelt - Testautomatisering - Test i vandfaldsprojekter - Test i agile udviklingsteam - Performancetest - Generel rådgivning.

Buyer

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780, København V
Denmark

Appeal Body Name

Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2Viborg8800+45 72405600klfu@naevneneshus.dkhttps://klfu.naevneneshus.dk/

Mediation Body Name

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35Valby2500+45 41715000kfst@kfst.dkhttp://www.kfst.dk

Tender Information

Prices

Estimated Price

6.7 Million
(national) 6.7 Million
(VAT) 25%

Dates

Bid Deadline

25/08/2020 10:00

Types

Supply Type

Services

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

DA

Lots

Lot 1

Rigspolitiet anvender ekstern bistand til alle typer af test af it-løsninger i alle faser af en it-løsnings levetid. Eksterne konsulenter anvendes til opnormering af interne ressourcer, for at dække det brede og stigende behov for testressourcer i Rigspolitiets it-afdeling. Grundet omskifteligheden i organisationen og antallet af it-projekter er behovet for ekstern bistand meget varierende hen over et kalenderår, hvorfor det forventes at der er behov for i gennemsnit 1-2 eksterne konsulenter, men i perioder kan behovet udgøre op til 7-10 eksterne testkonsulenter, som dækker bredt inden for opgavetyperne: - Testmanagement - Test generelt - Testautomatisering - Test i vandfaldsprojekter - Test i agile udviklingsteam - Performancetest - Generel rådgivning.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

6.7 Million
(national) 6.7 Million

Bids

Requirements

Economic Requirements

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 30 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Technical Requirements

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgiver skal udfylde en liste over 5 sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen. Ydelserne skal afspejle en bred dækning af de relevante opgavetyper rammeaftalen dækker over, jf. punkt II.1.4) og II.2.4) Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive taget i betragtning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencens relevans. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte opgavetyper leverancen vedrørte, antallet af testkonsulenter fra tilbudsgiver, der deltog i udførelsen samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Som mindstekrav kræves at tilbudsgiver har 5 relevante referencer indenfor de seneste 3 år på udførte ydelser, der dækker bredt over opgavetyperne angivet under kundens beskrivelse, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), herunder skal minimum én opgave dækker over 3 testkonsulenter eller flere.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

DA

Source Id

2020/S 133-326796

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

true

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 13:58

Modified

15/09/2020 08:01