Visualisering

Klicka för att välja

Anbud: 141,932

Kolumner

Klicka för att välja

Anbudslänk Titel Köpare Leverantör Budets pris
Доставка на обемна хартия формат 60х84 см. за производствените потребности на полиграфическа база - МВР
€ 40,556
Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822
€ 30,269
Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“
€ 51,087
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали
€ 26,685
Доставки на твърди горива - въглища "Брикети" и въглища "Донбас" за бюджетните звена на територията на Община Гулянци
€ 23,008
”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на землищата на с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево, СР Казанлък, област Стара Загора”
€ 54,914
Доставка и монтаж на агрегат за резервно електрозахранване
€ 21,226
„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”
€ 920
”ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
“Възстановяване на антикорозионно покритие и надписи електропроводи на територията на МЕР Шумен в две обособени позиции: Обособена позиция № 1. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Бели лом – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 52 и Обособена позиция № 2. Възстановяване на антикорозионното покритие и надписи на ВЛ 110 kV "Топола – Развигор" от ст. № 1 до ст. № 48”.
Parti 1
€ 35,943
Parti 2
€ 35,921

Sida: 1 av 14,194 - Poster: 141,932

Poster per sida