Visualization

Click to Select

Tenders: 182,284

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Доставка на строителни материали
Lot 1
€ 74,106
Lot 2
€ 35,775
Lot 3
€ 51,108
Lot 4
€ 33,220
„Доставка на нови шест броя пътнически асансьорни уредби, включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, демонтаж на съществуващите асансьорни уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане в експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка в сградата на Факултет по дентална медицина /ФДМ/ при Медицински университет – София”.
„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, закупувани до момента по реда на Наредба № 34/2005 г.”.
13 Entries
13 Entries
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обектите на община Балчик
Избор на изпълнител за доставка на специализирани автомобили и специализирана техника за нуждите на "Чистота - Искър" ЕООД.
Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ДГ/ и детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район „Младост“.
„Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема, квота на община Стара Загора“
”Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 3 - 58111-77-268 интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
€ 6.1 Million
Доставка на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на „Елекроразпределение Север“ АД
€ 143,184
Доставка на лекарствени продукти.
43 Entries
45 Entries

Page: 1 of 18,229 - Entries: 182,284

Entries per Page