Visualization

Click to Select

Tenders: 140,120

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Национална финансово-стопанска гимназия
Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по телекомуникации
Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино—Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м
€ 10.0 Million
Ремонт и поддръжка на климатици и климатични системи на териториални дирекции на Агенция „Митници“
Lot 1
€ 30,151
Lot 2
€ 34,239
Lot 3
€ 38,328
Lot 4
€ 97,608
Lot 5
€ 24,530
Lot 6
€ 40,883
„Доставка на специализирана техника, нова, за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по обособени позиции“
Доставка на медицински изделия — кардиологични и ангиографски консумативи, в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Lot 1
€ 72,193
Lot 2
€ 138,018
Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове
Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители,присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията“, включен в тарифен номер 2710 19 43 по Комбинираната номенклатура на ЕС
€ 5.2 Million
Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП — София-област и на ДСП на територията на област София

Page: 1 of 14,012 - Entries: 140,120

Entries per Page