Visualization

Click to Select

Tenders: 136,583

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
„Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.“
„Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на община Ловеч — 2019—2022 г.“
Доставки на перилни и почистващи препарати и пособия за почистване за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка по 2 обособени позиции
Lot 1
€ 78,109
Lot 2
€ 70,790
Избор на изпълнител/и за доставка на материали, консумативи, инструментариум и оборудване за нуждите на УМДЦ при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна по 7 обособени позиции
Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД
„Доставка на електроматериали за структурните звена на ДП НКЖИ по обособени позиции“ за срок от 3 години.
Доставка на бойна каска и бронежилетка БСЧ-IV — рамково споразумение
Доставка на консумативи за ДНК анализ по 12 обособени позиции
Доставка на 9х19 мм патрон с обикновен куршум.
Доставка на резервни части за булдозери Liebherr PR 754

Page: 1 of 13,659 - Entries: 136,583

Entries per Page