Administrative Capacity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
9.88
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Average Score [35 other sectors with less than 11.76] Printed matter and related products Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Hotel, restaurant and retail trade services Architectural, construction, engineering and inspection services Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Health and social work services Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Postal and telecommunications services Education and training services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 97.19%] Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Food, beverages, tobacco and related products Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Transport equipment and auxiliary products to transportation Installation services (except software) Clothing, footwear, luggage articles and accessories Financial and insurance services Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Machinery for mining, quarrying, construction equipment Administration, defence and social security services

Main Suppliers in Score Range
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 Nr. of Tenders Мост Енерджи АД „Фьоникс Фарма“ ЕООД „Медекс“ ООД Петрол АД ЕИК „Медицинска техника инженеринг“ ООД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД Либра ЕАД, ЕИК 102153152 Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК „Софарма Трейдинг“ АД Софарма Трейдинг АД
Main Buyers in Score Range
0 0 500 500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500 4,000 4,000 Nr. of Tenders Столична община BG ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ BG BG BG BG BG BG BG

Tenders: 122,591

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Национална финансово-стопанска гимназия
Administrative Capacity Indicator
Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по телекомуникации
Administrative Capacity Indicator
Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино—Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м
Administrative Capacity Indicator
Ремонт и поддръжка на климатици и климатични системи на териториални дирекции на Агенция „Митници“
Administrative Capacity Indicator
„Доставка на специализирана техника, нова, за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители, по обособени позиции“
Administrative Capacity Indicator
Доставка на медицински изделия — кардиологични и ангиографски консумативи, в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Administrative Capacity Indicator
Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове
Administrative Capacity Indicator
Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители,присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Administrative Capacity Indicator
Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията“, включен в тарифен номер 2710 19 43 по Комбинираната номенклатура на ЕС
Administrative Capacity Indicator
Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 12,260 - Entries: 122,591

Entries per Page