BG


Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 110
Sectors
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Nr. of Tenders [18 other sectors with less than 6] Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Transport equipment and auxiliary products to transportation Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Repair and maintenance services Food, beverages, tobacco and related products Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Architectural, construction, engineering and inspection services Construction work

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Nr. of Tenders ДЗЗД ОРП Софарма Трейдинг АД СТЕМО ООД БЕНСТАР ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕИК „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data

Tenders: 343

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Упражняване на строителен надзор по основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”
€ 34,797
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”
Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен
€ 110,551
„Предоставяне на пакет от услуги за подготовка на Община Долни Дъбник за кандидатстване за европейско финансиране” по обособени позиции : Обособена позиция 1: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и окомплектоване на проектни предложения, необходими на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проекти: проект „Изграждане на площад в гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник’” и проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в община Долни Дъбник”; Обособена позиция 2: „Изготвяне на Заявление за подпомагане и окомплектоване на проектно предложение, необходимо на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект: „Подобряване на спортната инфраструктура в община Долни Дъбник” Обособена позиция 3: „Изготвяне на инвестиционни проекти: проект „Изграждане на площад в гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник’” и проект „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване в община Долни Дъбник” необходими на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.” Обособена позиция 4: „Изготвяне на инвестиционен проект за подобряване на спортната инфраструктура в община Долни Дъбник”, необходим на община Долни Дъбник за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”
€ 60,538
„Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции
€ 347
„Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература/дидактически материали, театрални костюми, носии и реквизит и спортни пособия по пет обособени позиции”
€ 23,626
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции”
€ 49,039
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Плевен по обособени позиции: 1. Млека за кърмачета, преходни млека и млека за малки деца; 2. Диетични храни за специални медицински цели; 3. Храни на зърнена основа и детски храни - пюрета, предназначени за кърмачета и малки деца; 4. Захарни изделия; 5. Брашно, хляб и тестени изделия; 6. Мляко, млечни продукти и яйца; 7. Месо, птици, месни и птичи продукти, риба; 8. Плодове и зеленчуци; 9. Опаковани хранителни продукти. по видове и прогнозни количества съгласно техническа спецификация.
€ 83,366
Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор)
€ 39,626
„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализир
€ 10,440

Page: 1 of 35 - Entries: 343

Entries per Page