BG


Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140
Sectors
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Nr. of Tenders [19 other sectors with less than 9] Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Transport equipment and auxiliary products to transportation Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Food, beverages, tobacco and related products Repair and maintenance services Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Architectural, construction, engineering and inspection services Construction work

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Nr. of Tenders СТЕМО ООД „Стелит 1” ЕООД БЕНСТАР ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕИК „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД "Черноморска технологична компания" АД ЕИК ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД ЕВЕЛИН КОМЕРС ООД
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data

Tenders: 478

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Проектиране и изпълнение на СМР многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, ул. „Александър Стамболийски” №17, бл. „Локомотив”, вх. А, Б, В, Г и Д”
€ 496,286
Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиц. проекти, в т.ч. и на съотв. им в част енерг. ефект., в изпълнение на „Нац. програма за енерг. ефект. на многофам.жилищни сгради
€ 5,169
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, по обособени позиции
€ 1,529
„Доставка и монтаж на електроуреди (стопански инвентар) за нуждите на Община Плевен”
€ 38,352
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
€ 1,784
„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Плевен“,
€ 12,782
„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с изпълнение на обект „Военен е
Ремонт на сгради общинска собственост, разделена на 5 /пет/ обособени позиции
€ 26,716
Доставка на аварийни скоби
€ 40,904
"Доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен"
€ 47,129

Page: 1 of 48 - Entries: 478

Entries per Page