Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen Volvo bestemd voor de autobussen van de Lijn

Parts and accessories for vehicles and their engines

Indicators

Administrative Capacity Indicator
0
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
No data
No data
Integrity Indicator
33.33
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 0 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Oproep tot het indienen van kandidaturen: Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen Volvo voor de autobussen van De Lijn, voor een periode van 3 jaar, eventueel tweemaal verlengbaar met 1 jaar.

Buyer

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Motstraat 20
2800, Mechelen
Belgium

Appeal Body Name

Eerste Voorzitter van de Raad van State Wetenschapsstraat 33Brussel1040

Tender Information

Dates

Bid Deadline

28/02/2019 10:00

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Negotiated With Publication

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

NL

Lots

Lot 1

Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen Volvo voor de autobussen van De Lijn, voor een periode van 3 jaar, eventueel tweemaal verlengbaar met 1 jaar.

Lot Details

Status

Announced

Bids

Requirements

Personal Requirements

1) Ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het formulier kan aangemaakt worden op volgende site: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl Het UEA dient elektronisch toegevoegd te worden. Betreffende deel IV van het UEA, dienen volledige en precieze inlichtingen te worden opgegeven; 2) Bewijs dat men zich niet schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast d.m.v. een uittreksel strafregister (max. 6 maanden oud), zowel: — voor de Belgische rechtspersoon (onderneming) — als voor alle leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen (zoals daar zijn: Raad van Bestuur, directiecomité, ...) en dit doorgetrokken tot op het niveau van een natuurlijk persoon voor het geval het lid een rechtspersoonlijkheid is — en voor alle personen die vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben in dergelijke organen (dus o.a. de ondertekenaar(s) van de kandidaatstelling) ...) en dit doorgetrokken tot op het niveau van een natuurlijk persoon voor het geval het in eerste instantie een rechtspersoonlijkheid betreft. Dit attest wordt: — voor Belgische natuurlijke personen uitgereikt door de dienst bevolking of door de politiezone — en voor Belgische rechtspersonen door de FOD Justitie (Dienst Centraal Strafregister). Buitenlandse kandidaten dienen een gelijkaardig attest toe te voegen van de in hun land hiertoe bevoegde instanties; 3) Voor de kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: R.S.Z.-attest ((voor)laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór uiterste indieningsdatum). Buitenlandse kandidaten die geen personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid dienen een attest van de bevoegde overheid in hun land van vestiging te bezorgen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de verplichtingen van de sociale zekerheid; 4) Bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn fiscale verplichtingen. Voor de Belgische kandidaat betreft dit: attest FOD Financiën ((voor)laatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste indieningsdatum). Buitenlandse kandidaten dienen een attest van de bevoegde overheid in hun land van vestiging te bezorgen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de verplichtingen van dit betreffende land inzake betaling belastingschulden.

Economic Requirements

5) Financiële bekwaamheid: de kandidaat dient een gemiddelde omzet per jaar aan te tonen en dit gedurende de laatste drie boekjaren, zoals verder omschreven: a. Tenminste 10 000 000 euro voor levering van wisselstukken; b. Waarvan tenminste 2 500 000 euro voor levering van wisselstukken Volvo. De kandidaat voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming een document met vermelding van de omzetcijfers.

Technical Requirements

6) Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat originele OEM-onderdelen Volvo heeft geleverd gedurende de afgelopen 3 jaar; 7) Elke kandidaat dient minstens 2 verschillende, recente referenties van klanten met een minimale afname van onderdelen Volvo, grootte-orde 100 000 euro per jaar, op te geven met vermelding van: • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij elke referentie; • Startdatum en looptijd; • Omzet OEM-onderdelen Volvo. Eenmalige bestellingen van grote volumes zijn geen geldige referentie; het moet een samenwerking voor regelmatige leveringen betreffen. De minimumduur van de opdracht / de samenwerking moet minimum 1 jaar zijn, waarvan de startdatum minstens 6 maand in het verleden is en afgelopen contracten mogen niet langer dan 1 jaar zijn beëindigd. Referenties moeten worden opgegeven voor een gelijkaardige sector als De Lijn (Heavy Duty) zoals daar bv. kunnen zijn: openbaar vervoer (stadsbussen, streekbussen, ...), coach, truck, ...

Deposits

De borgtocht wordt bepaald in de opdrachtdocumenten.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

28/01/2019

Dispatch Date

25/01/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F05 2014

Language

NL

Source Id

2019/S 19-041722

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

30/01/2019

Dispatch Date

29/01/2019

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

NL

Source Id

2019/S 21-046884

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

01/02/2019 20:01

Modified

11/02/2019 14:22